سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
2017.07995605
حد سود
1952.354
حد ضرر
2024.28

3.04%

فروش XAU
قیمت ورود
2017.15002441
حد سود
1952.354
حد ضرر
2024.22

3.04%

فروش NZDJPY
قیمت ورود
84.84600067
حد سود
83.7211
حد ضرر
85.0792

1.33%

خرید AUDJPY
قیمت ورود
91.02799988
حد سود
92.3679
حد ضرر
90.515

1.2%

خرید MSF
قیمت ورود
334.14001465
حد سود
337.25
حد ضرر
332.38

0.93%

فروش XAU
قیمت ورود
1975.84997559
حد سود
1957.8
حد ضرر
1981.4

0.91%

خرید AUDJPY
قیمت ورود
91.40100098
حد سود
92.36
حد ضرر
91.2034

0.9%

خرید MSF
قیمت ورود
334.29998779
حد سود
337.25
حد ضرر
332.3

0.88%

خرید MSF
قیمت ورود
334.3500061
حد سود
337.25
حد ضرر
332.4

0.87%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.08730996
حد سود
1.077
حد ضرر
1.09025

0.84%

خرید MSF
قیمت ورود
334.57998657
حد سود
337.25
حد ضرر
332.5

0.8%

فروش XAU
قیمت ورود
1965.7199707
حد سود
1956.74
حد ضرر
1968.54

0.46%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.57995605
حد سود
1963.69995117
حد ضرر
1952

0.31%

خرید NAS
قیمت ورود
14533.15039062
حد سود
14570
حد ضرر
14494

0.25%

خرید XAU
قیمت ورود
2014.06994629
حد سود
2016.96
حد ضرر
2010.95

0.14%