سیگنال ها

خرید BOND
قیمت ورود
2.94
حد سود
17.64
حد ضرر
2.646
17.64

500%

خرید VIDT
قیمت ورود
0.168
حد سود
0.588
حد ضرر
0.1512
0.588

250%

خرید BOND
قیمت ورود
2.65
حد سود
9.275
حد ضرر
2.385
9.275

250%

خرید BOND
قیمت ورود
2.69
حد سود
9.415
حد ضرر
2.421
9.415

250%

خرید VIDT
قیمت ورود
0.169
حد سود
0.588
حد ضرر
0.15288
0.588

247.93%

خرید BOND
قیمت ورود
2.84
حد سود
8.49
حد ضرر
2.55832
8.49

198.94%

خرید LDO
قیمت ورود
0.627
حد سود
1.87
حد ضرر
0.5652
1.87

198.25%

خرید FLM
قیمت ورود
0.0969
حد سود
0.27132
حد ضرر
0.08721
0.27132

180%

خرید VGX
قیمت ورود
0.143
حد سود
0.4
حد ضرر
0.1296
0.4

179.72%

خرید FLM
قیمت ورود
0.1082
حد سود
0.2705
حد ضرر
0.09738
0.2705

150%

خرید FLM
قیمت ورود
0.1032
حد سود
0.258
حد ضرر
0.09288
0.258

150%

خرید FLM
قیمت ورود
0.0984
حد سود
0.246
حد ضرر
0.08856
0.246

150%

خرید FLM
قیمت ورود
0.0971
حد سود
0.24275
حد ضرر
0.08739
0.24275

150%

خرید PERL
قیمت ورود
0.01573
حد سود
0.039325
حد ضرر
0.014157
0.039325

150%

خرید FLM
قیمت ورود
0.0978
حد سود
0.2445
حد ضرر
0.08802
0.2445

150%