سیگنال ها

خرید ONEUSDT
قیمت ورود
0.02352
حد سود
0.0250006
حد ضرر
0.02215

6.3%

فروش MATICUSDT
قیمت ورود
0.595
حد سود
0.522
حد ضرر
0.64

12.27%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.47998
حد سود
1828
حد ضرر
1823

0.14%

فروش GBPCAD
قیمت ورود
1.59228
حد سود
1.48095
حد ضرر
1.64019

2.59%

فروش MATICUSDT
قیمت ورود
0.595
حد سود
0.5355
حد ضرر
0.6545

10%

خرید ETHUSDT
قیمت ورود
1149.31
حد سود
1160.53
حد ضرر
1130.53

0.98%

خرید SHIBUSDT
قیمت ورود
0.00001023
حد سود
0.000013
حد ضرر
0.00000922

27.08%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20905.9
حد سود
21550
حد ضرر
18900

3.08%

فروش MATICUSDT
قیمت ورود
0.595
حد سود
0.55
حد ضرر
0.61

-2.52%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20911.72
حد سود
20702.6
حد ضرر
23002.9

1%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
4.4326
حد سود
4.48
حد ضرر
4.16

1.07%

خرید SOLUSDT
قیمت ورود
38.41
حد سود
40.704
حد ضرر
37.632

5.97%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06508
حد سود
0.066707
حد ضرر
0.0592228

2.5%

خرید SHIBUSDT
قیمت ورود
0.00001023
حد سود
0.00001033
حد ضرر
0.0000101

0.98%

خرید GMTUSDT
قیمت ورود
0.82597
حد سود
0.842928
حد ضرر
0.78508

2.05%