سیگنال ها

فروش DOTUSDT
قیمت ورود
5.333
حد سود
5.297
حد ضرر
5.36926

-0.68%

خرید BTSUSDT
قیمت ورود
0.01212
حد سود
0.0121278
حد ضرر
0.0118662

0.06%

فروش XAU
قیمت ورود
1963.72998047
حد سود
1949
حد ضرر
1969

0.62%

فروش XAU
قیمت ورود
1979.18005371
حد سود
1973.87
حد ضرر
1982.54

0.27%

فروش XAG
قیمت ورود
23.84700012
حد سود
23.4
حد ضرر
24

-0.64%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.010246
حد سود
0.0112706
حد ضرر
0.0101948

-0.5%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.009918
حد سود
0.010735
حد ضرر
0.00988411

6.73%

فروش XAU
قیمت ورود
1978.14001465
حد سود
1955.39
حد ضرر
1982.1

-0.2%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.15
حد سود
4.565
حد ضرر
4.15498

-0.12%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3121
حد سود
0.390125
حد ضرر
0.305858

-2%

خرید WAVESUSDT
قیمت ورود
1.692
حد سود
1.8612
حد ضرر
1.59048

-6%

خرید WTI
قیمت ورود
68.75800323
حد سود
71.4262
حد ضرر
68.4043

-0.51%

فروش INT
قیمت ورود
31.38999939
حد سود
30.4279
حد ضرر
31.8274

-1.39%

خرید NFX
قیمت ورود
391.69000244
حد سود
395.819
حد ضرر
390

1.05%

فروش TSL
قیمت ورود
198.96000671
حد سود
194
حد ضرر
204.003

-2.53%