سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
98.112
حد سود
82.95
حد ضرر
107.9

15.45%

فروش NAS
قیمت ورود
13336.90039
حد سود
11336.59961
حد ضرر
14336.59961

15%

فروش BRN
قیمت ورود
117.529
حد سود
100
حد ضرر
129

14.91%

فروش BRN
قیمت ورود
117.499
حد سود
100
حد ضرر
129.1

14.89%

فروش BRN
قیمت ورود
117.464
حد سود
100
حد ضرر
129

14.87%

فروش BRN
قیمت ورود
116.515
حد سود
100
حد ضرر
128.167

14.17%

فروش WTI
قیمت ورود
109.518
حد سود
94.1855
حد ضرر
112.804

14%

فروش BRN
قیمت ورود
116.246
حد سود
100
حد ضرر
127.8

13.98%

فروش BRN
قیمت ورود
116.206
حد سود
100
حد ضرر
127.8

13.95%

فروش BRN
قیمت ورود
116.187
حد سود
100
حد ضرر
127.8

13.93%

فروش WTI
قیمت ورود
75.40699768
حد سود
65
حد ضرر
80

13.8%

فروش BRN
قیمت ورود
115.808
حد سود
100
حد ضرر
127.378

13.65%

فروش WTI
قیمت ورود
112.269
حد سود
90.0012
حد ضرر
123.3

12.82%

فروش BRN
قیمت ورود
114.58
حد سود
100
حد ضرر
126

12.72%

فروش BRN
قیمت ورود
114.58
حد سود
100
حد ضرر
126.038

12.72%