سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
1940.06005859
حد سود
1960
حد ضرر
1908

0.12%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.0300293
حد سود
1951
حد ضرر
1908

0.12%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.06005859
حد سود
1952
حد ضرر
1908

0.12%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.14001465
حد سود
1953
حد ضرر
1908

0.11%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.22998047
حد سود
1953
حد ضرر
1908

0.11%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.2199707
حد سود
1960
حد ضرر
1908

0.11%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.31005859
حد سود
1957
حد ضرر
1908

0.1%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.39001465
حد سود
1952
حد ضرر
1908

0.1%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.38000488
حد سود
1953
حد ضرر
1908

0.1%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.41003418
حد سود
1950
حد ضرر
1908

0.1%

خرید XAU
قیمت ورود
1943.05004883
حد سود
1957.39
حد ضرر
1936.02

-0.04%

خرید XAG
قیمت ورود
23.43899918
حد سود
23.9231
حد ضرر
23.2084

-0.06%

خرید XAU
قیمت ورود
1943.45996094
حد سود
1954.89
حد ضرر
1933.51

-0.06%

خرید XAU
قیمت ورود
1942.31005859
حد سود
1955
حد ضرر
1931

0%

خرید XAU
قیمت ورود
1941.51000977
حد سود
1970
حد ضرر
1932

0.04%