سیگنال ها

خرید BRN
قیمت ورود
77.1289978
حد سود
78
حد ضرر
76

0%

فروش XAG
قیمت ورود
23.77499962
حد سود
23.0617
حد ضرر
24.1316

0%

خرید XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
2080
حد ضرر
1990

0%

خرید XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
2083.33
حد ضرر
2056.51

0%

خرید WTI
قیمت ورود
71.17900085
حد سود
74.0262
حد ضرر
70.6096

0%

خرید WTI
قیمت ورود
71.17900085
حد سود
73.3144
حد ضرر
70.7519

0%

خرید WTI
قیمت ورود
71.17900085
حد سود
72.6026
حد ضرر
70.8231

0%

فروش XAU
قیمت ورود
2062.69995117
حد سود
1988.86
حد ضرر
2066.83

0%

فروش WTI
قیمت ورود
71.78700256
حد سود
71.7152
حد ضرر
78.9657

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.77200317
حد سود
71.7002
حد ضرر
78.9492

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.65699768
حد سود
71.5853
حد ضرر
78.8227

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.66699982
حد سود
71.5953
حد ضرر
78.8337

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.67700195
حد سود
71.6053
حد ضرر
78.8447

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.15299988
حد سود
77.2302
حد ضرر
69.4377

0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
77.15799713
حد سود
77.2452
حد ضرر
69.4512

0.1%