سیگنال ها

خرید XAU
قیمت ورود
1670.5300293
حد سود
1677.66
حد ضرر
1667.59
1667.59

-0.18%

خرید XAU
قیمت ورود
1660.29003906
حد سود
1684
حد ضرر
1655
1684

1.43%

فروش XAU
قیمت ورود
1666.73999023
حد سود
1567.05
حد ضرر
1700.41
1639.41003418

1.64%

خرید XAU
قیمت ورود
1663.70996094
حد سود
1666
حد ضرر
1662
1662

-0.1%

خرید WTI
قیمت ورود
84.37799835
حد سود
94.5034
حد ضرر
81.8467
81.8467

-3%

فروش XAU
قیمت ورود
1667.27001953
حد سود
1620.6
حد ضرر
1671.05
1671.05

-0.23%

فروش XAU
قیمت ورود
1662.05004883
حد سود
1500
حد ضرر
1720
1639.41003418

1.36%

خرید WTI
قیمت ورود
85.48899841
حد سود
87
حد ضرر
84
84

-1.74%

خرید XAG
قیمت ورود
19.03700066
حد سود
19.248
حد ضرر
18.885
18.885

-0.8%

خرید XAG
قیمت ورود
19.12199974
حد سود
19.281
حد ضرر
19.022
19.022

-0.52%

فروش XAU
قیمت ورود
1663.26000977
حد سود
1593.11999512
حد ضرر
1683.11999512
1683.11999512

-1.19%

خرید XAU
قیمت ورود
1662.2800293
حد سود
1663.23999023
حد ضرر
1609.23999023
1663.23999023

0.06%

خرید WTI
قیمت ورود
87.72499847
حد سود
98.1568
حد ضرر
85.0108
85.0108

-3.09%

خرید XAU
قیمت ورود
1696.58996582
حد سود
1712.5
حد ضرر
1684
1691.47998047

-0.3%

خرید XAU
قیمت ورود
1697.23999023
حد سود
1714.11
حد ضرر
1688.65
1688.65

-0.51%