سیگنال ها

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.06920004
حد سود
1.06395
حد ضرر
1.07999

-0.21%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.23987997
حد سود
1.24422
حد ضرر
1.2374

-0.2%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.24020004
حد سود
1.24454
حد ضرر
1.23772

-0.2%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.24038005
حد سود
1.24492
حد ضرر
1.2381

-0.18%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.06941998
حد سود
1.06711
حد ضرر
1.07079

-0.13%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.06945
حد سود
1.07149005
حد ضرر
1.06592

0.19%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.06945002
حد سود
1.06711
حد ضرر
1.07079

-0.13%

فروش USDCAD
قیمت ورود
1.34385002
حد سود
1.34152
حد ضرر
1.34528

-0.11%

فروش USDCAD
قیمت ورود
1.34387004
حد سود
1.3415
حد ضرر
1.34529

-0.11%

فروش USDCAD
قیمت ورود
1.34390998
حد سود
1.3415
حد ضرر
1.3453

-0.1%

فروش USDCAD
قیمت ورود
1.34401
حد سود
1.3415
حد ضرر
1.34533

-0.1%

خرید USDJPY
قیمت ورود
140.24499512
حد سود
140.452
حد ضرر
140.097

-0.11%

فروش USDCAD
قیمت ورود
1.34395003
حد سود
1.3415
حد ضرر
1.34526

-0.1%

فروش USDCAD
قیمت ورود
1.34388006
حد سود
1.3415
حد ضرر
1.3452

-0.1%

فروش USDCAD
قیمت ورود
1.34369004
حد سود
1.3415
حد ضرر
1.34518

-0.11%