سیگنال ها

خرید EURUSD
قیمت ورود
0.96956003
حد سود
1.02765
حد ضرر
0.964633
0.964633

-0.51%

خرید EURUSD
قیمت ورود
0.98395002
حد سود
0.987779
حد ضرر
0.98051
0.98051

-0.35%

خرید EURUSD
قیمت ورود
0.98710001
حد سود
1.01996
حد ضرر
0.982155
0.982155

-0.5%

خرید EURUSD
قیمت ورود
0.98706001
حد سود
1.01996
حد ضرر
0.983241
0.983241

-0.39%

فروش EURUSD
قیمت ورود
0.99264997
حد سود
0.9793
حد ضرر
0.9968
0.9793

1.34%

فروش EURUSD
قیمت ورود
0.99272001
حد سود
0.9793
حد ضرر
0.9968
0.9793

1.35%

فروش EURUSD
قیمت ورود
0.99273998
حد سود
0.9793
حد ضرر
0.9968
0.9793

1.35%

فروش USDJPY
قیمت ورود
143.6289978
حد سود
140.744
حد ضرر
144.19
144.19

-0.39%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.00314999
حد سود
0.998
حد ضرر
1.0045
1.0045

-0.13%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.00099003
حد سود
0.98822
حد ضرر
1.00433
1.00433

-0.33%

فروش EURUSD
قیمت ورود
0.99980003
حد سود
0.997621
حد ضرر
1.00102
1.00102

-0.12%

خرید AUDCAD
قیمت ورود
0.89056998
حد سود
1.11318
حد ضرر
0.801486
0.88704997

-0.4%

فروش USDJPY
قیمت ورود
143.01100159
حد سود
138.709
حد ضرر
148.719
143.97099304

-0.67%

فروش CHFJPY
قیمت ورود
148.09899902
حد سود
143.644
حد ضرر
152.53
143.644

3.01%

فروش EURUSD
قیمت ورود
0.99655002
حد سود
0.995824
حد ضرر
0.998017
0.998017

-0.15%