سیگنال ها

خرید TSL
قیمت ورود
263.29998779
حد سود
271.477
حد ضرر
260.934

-0.9%

خرید TSL
قیمت ورود
263.55999756
حد سود
271.467
حد ضرر
260.924

-1%

خرید TSL
قیمت ورود
263.5
حد سود
276.36
حد ضرر
260.568

-1.11%

خرید BAC
قیمت ورود
211.72999573
حد سود
213.817
حد ضرر
211.065

0.99%

خرید TSL
قیمت ورود
270.02999878
حد سود
274.141
حد ضرر
268.74

-0.48%

خرید BAC
قیمت ورود
211.42999268
حد سود
213.524
حد ضرر
210.67

0.99%

خرید BAC
قیمت ورود
211.91000366
حد سود
214.029
حد ضرر
211.062

1%

خرید TSL
قیمت ورود
268.83999634
حد سود
274.523
حد ضرر
266.449

-0.89%

خرید TSL
قیمت ورود
269.54998779
حد سود
274.9
حد ضرر
266.815

-1.01%

خرید TSL
قیمت ورود
255.99000549
حد سود
278.103
حد ضرر
250.037

-2.33%

خرید TSL
قیمت ورود
255.57000732
حد سود
263.371
حد ضرر
253.143

3.05%

خرید TSL
قیمت ورود
256.92999268
حد سود
262.069
حد ضرر
254.361

2%

خرید BAC
قیمت ورود
211.8500061
حد سود
213.878
حد ضرر
211.019

0.96%

خرید TSL
قیمت ورود
257.20001221
حد سود
262.344
حد ضرر
254.628

2%

خرید TSL
قیمت ورود
256.94000244
حد سود
268.233
حد ضرر
250.351

4.4%