سیگنال ها

فروش BAC
قیمت ورود
130.03999329
حد سود
127.371
حد ضرر
130.62
130.62

-0.45%

فروش AMZ
قیمت ورود
112.34999847
حد سود
110.132
حد ضرر
112.942
112.942

-0.53%

فروش AAP
قیمت ورود
148.94000244
حد سود
145.922
حد ضرر
149.644
149.644

-0.47%

خرید AAP
قیمت ورود
154.49000549
حد سود
156.035
حد ضرر
154.336
154.336

-0.1%

خرید NKE
قیمت ورود
106.18000031
حد سود
107.868
حد ضرر
105.733
107.66000366

1.39%

خرید NKE
قیمت ورود
106.98000336
حد سود
107.78
حد ضرر
105.73
107.66000366

0.64%

خرید NFX
قیمت ورود
224.25
حد سود
230.148
حد ضرر
223.981
229.16000366

2.19%

خرید UNH
قیمت ورود
509.76998901
حد سود
514.664
حد ضرر
509.26
514.664

0.96%

خرید INT
قیمت ورود
29.26000023
حد سود
29.5087
حد ضرر
29.2307
29.5087

0.85%

خرید JNJ
قیمت ورود
161.22999573
حد سود
162.359
حد ضرر
161.069
162.359

0.7%

خرید MSF
قیمت ورود
251.67999268
حد سود
253.316
حد ضرر
251.428
253.316

0.65%

خرید AAP
قیمت ورود
153.80999756
حد سود
154.887
حد ضرر
153.656
154.67999268

0.57%

خرید AMZ
قیمت ورود
126.73000336
حد سود
127.516
حد ضرر
126.603
127.516

0.62%

خرید HDP
قیمت ورود
277.8999939
حد سود
555.8
حد ضرر
277.622
277.622

-0.1%

خرید IBM
قیمت ورود
127.23000336
حد سود
254.46
حد ضرر
127.103
127.103

-0.1%