سیگنال ها

خرید TSL
قیمت ورود
237.36000061
حد سود
244.573
حد ضرر
235.075

3.04%

خرید AMZ
قیمت ورود
146.71000671
حد سود
148.471
حد ضرر
146.563

1.2%

فروش HDP
قیمت ورود
288.2
حد سود
276.672
حد ضرر
288.776

-0.2%

فروش HDP
قیمت ورود
287.94000244
حد سود
276.422
حد ضرر
288.516

-0.2%

فروش HDP
قیمت ورود
287.94000244
حد سود
276.422
حد ضرر
288.516

-0.2%

فروش HDP
قیمت ورود
287.95001221
حد سود
282.191
حد ضرر
288.526

-0.2%

خرید TSL
قیمت ورود
214.7
حد سود
214.915
حد ضرر
193.23

0.1%

خرید DIS
قیمت ورود
84.55000305
حد سود
88.7775
حد ضرر
84.3809

5%

خرید DIS
قیمت ورود
84.55000305
حد سود
88.7775
حد ضرر
84.3809

5%

خرید DIS
قیمت ورود
84.55000305
حد سود
87.932
حد ضرر
84.3809

4%

خرید TSL
قیمت ورود
222.22000122
حد سود
224.442
حد ضرر
221.998

-0.1%

خرید TSL
قیمت ورود
222.22000122
حد سود
223.109
حد ضرر
221.998

-0.1%

خرید TSL
قیمت ورود
222.22000122
حد سود
223.109
حد ضرر
221.998

-0.1%

خرید BAC
قیمت ورود
185.41000366
حد سود
188.191
حد ضرر
184.668

1.5%

فروش HDP
قیمت ورود
283.51998901
حد سود
279.267
حد ضرر
284.654

-0.4%