سیگنال ها

خرید NKE
قیمت ورود
107.90000153
حد سود
115.5
حد ضرر
104.5

-0.76%

خرید MSF
قیمت ورود
326.1499939
حد سود
338
حد ضرر
316

-0.84%

فروش TSL
قیمت ورود
230.52000427
حد سود
225.91
حد ضرر
230.751

1.8%

فروش TSL
قیمت ورود
229.8500061
حد سود
225.263
حد ضرر
230.779

2%

فروش TSL
قیمت ورود
229.6000061
حد سود
227.324
حد ضرر
230.538

-0.41%

فروش TSL
قیمت ورود
229.27000427
حد سود
227.462
حد ضرر
230.679

-0.61%

فروش TSL
قیمت ورود
229.42999268
حد سود
228.283
حد ضرر
229.659

-0.1%

فروش TSL
قیمت ورود
227.77000427
حد سود
226.175
حد ضرر
228.688

0.67%

فروش TSL
قیمت ورود
228.05999756
حد سود
226.482
حد ضرر
228.999

0.61%

خرید AAP
قیمت ورود
178.82000732
حد سود
182.417
حد ضرر
177.052

-0.55%

خرید NFX
قیمت ورود
403.51000977
حد سود
423.686
حد ضرر
399.475

-1%

فروش TSL
قیمت ورود
214.91000366
حد سود
210.338
حد ضرر
216.999

-0.97%

فروش GOO
قیمت ورود
125.86000061
حد سود
124.154
حد ضرر
128.684

-0.27%

فروش MSF
قیمت ورود
336.79998779
حد سود
335.086
حد ضرر
340.138

-0.13%

فروش INT
قیمت ورود
29.93000031
حد سود
29.92000008
حد ضرر
30.6496

0.03%