سیگنال ها

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
33000
حد سود
1262.2
حد ضرر
33600

96.18%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
33000
حد سود
1265.4
حد ضرر
33600

96.17%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
33000
حد سود
1267
حد ضرر
33600

96.16%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
33000
حد سود
1266.5
حد ضرر
33600

96.16%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
33000
حد سود
1268.4
حد ضرر
33600

96.16%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
33000
حد سود
1266.2
حد ضرر
33600

96.16%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
33000
حد سود
1266.7
حد ضرر
33600

96.16%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
33000
حد سود
1266.6
حد ضرر
33600

96.16%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
33000
حد سود
1267
حد ضرر
33600

96.16%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
32000
حد سود
1262.1
حد ضرر
32600

96.06%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
31600
حد سود
1262
حد ضرر
32000

96.01%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
31000
حد سود
1262.3
حد ضرر
31600

95.93%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
29999
حد سود
1262.4
حد ضرر
30600

95.79%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
30000
حد سود
1262.4
حد ضرر
30600

95.79%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
29600
حد سود
1261.5
حد ضرر
30000

95.74%