سیگنال ها

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
51800
حد سود
47138
حد ضرر
52836

-2%

فروش COTIUSDT
قیمت ورود
0.09593
حد سود
0.09185
حد ضرر
0.09797

-2.13%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
43043.99
حد سود
39600.5
حد ضرر
43474.4

-1%

خرید LINKUSDT
قیمت ورود
15.71
حد سود
16.016
حد ضرر
15.545

-1.05%

خرید INJUSDT
قیمت ورود
36.722
حد سود
40.3942
حد ضرر
35.31

-3.85%

خرید SANDUSDT
قیمت ورود
0.4584
حد سود
0.47
حد ضرر
0.4492

-2.01%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08112
حد سود
0.089199
حد ضرر
0.0786573

-3.04%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
42511.1
حد سود
43853
حد ضرر
42027.5

-1.14%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
47165.28
حد سود
51847.9
حد ضرر
44777.7

-5.06%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
46011.01
حد سود
44402.1
حد ضرر
48313.2

-5%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.33
حد سود
45.463
حد ضرر
39.2635

-5%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.48
حد سود
45.628
حد ضرر
39.406

-5%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.55
حد سود
45.705
حد ضرر
39.4725

-5%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.56
حد سود
2.81417
حد ضرر
2.43485

-4.89%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.565
حد سود
2.8204
حد ضرر
2.4358

-5.04%