سیگنال ها

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.08645
حد ضرر
0.0943

-1.4%

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.0865
حد ضرر
0.09425

-1.34%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.053
حد سود
3.20565
حد ضرر
2.99194

-2%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
3.053
حد سود
3.2067
حد ضرر
2.99292

-1.97%

خرید WTI
قیمت ورود
73.08999634
حد سود
75.3651
حد ضرر
72.4383

-0.89%

خرید WTI
قیمت ورود
73.08499908
حد سود
76.0084
حد ضرر
72.3541

-1%

خرید WTI
قیمت ورود
72.93499756
حد سود
75.4722
حد ضرر
72.5554

-0.52%

خرید WTI
قیمت ورود
72.91000366
حد سود
75.0973
حد ضرر
72.5455

-0.5%

خرید WTI
قیمت ورود
72.92099762
حد سود
75.1189
حد ضرر
72.5663

-0.49%

خرید WTI
قیمت ورود
72.93099976
حد سود
77.3058
حد ضرر
72.2007

-1%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
3.552
حد سود
3.69824
حد ضرر
3.52044

-0.89%

خرید WTI
قیمت ورود
73.44999695
حد سود
77.1225
حد ضرر
72.7155

-1%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
41460.28
حد سود
40233
حد ضرر
42322

-2.08%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08967
حد سود
0.0919809
حد ضرر
0.0883052

-1.52%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08967
حد سود
0.0919604
حد ضرر
0.0882856

-1.54%