سیگنال ها

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.006592
حد سود
0.00661178
حد ضرر
0.00619648

0.3%

فروش TSL
قیمت ورود
230.52000427
حد سود
225.91
حد ضرر
230.751

1.8%

فروش TSL
قیمت ورود
229.8500061
حد سود
225.263
حد ضرر
230.779

2%

فروش TSL
قیمت ورود
227.77000427
حد سود
226.175
حد ضرر
228.688

0.67%

فروش TSL
قیمت ورود
228.05999756
حد سود
226.482
حد ضرر
228.999

0.61%

فروش XRPUSDT
قیمت ورود
0.5281
حد سود
0.5078
حد ضرر
0.5484

3.84%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
27114.01
حد سود
27385.1
حد ضرر
27086.9

1%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
27003.37
حد سود
27269.9
حد ضرر
26864.9

0.99%

فروش XAU
قیمت ورود
1964.58996582
حد سود
1955
حد ضرر
1967

0.49%

خرید XAG
قیمت ورود
23.45499992
حد سود
23.6825
حد ضرر
23.251

0.97%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
1.937
حد سود
2.1274
حد ضرر
1.87598

9.83%

فروش XAU
قیمت ورود
1963.11999512
حد سود
1957.29
حد ضرر
1968.09

0.25%

خرید BRN
قیمت ورود
75.51300049
حد سود
76
حد ضرر
74.75

0.64%

خرید LTCUSDT
قیمت ورود
87.78
حد سود
90.4
حد ضرر
80.7

2.98%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.34223998
حد سود
1.345
حد ضرر
1.3395

0.21%