سیگنال ها

فروش ETH
قیمت ورود
1331.58
حد سود
1307.35
حد ضرر
1335.97
1307.35

1.82%

فروش ETC
قیمت ورود
29.23
حد سود
28.6932
حد ضرر
29.3423
28.6932

1.84%

فروش SOL
قیمت ورود
33.82
حد سود
33.1436
حد ضرر
33.9384
33.1436

2%

فروش SOL
قیمت ورود
33.81
حد سود
33.6917
حد ضرر
34.4186
33.6917

0.35%

خرید LINK
قیمت ورود
7.84
حد سود
8.0096
حد ضرر
7.302
8.0096

2.16%

خرید REEF
قیمت ورود
0.005454
حد سود
0.00567216
حد ضرر
0.00544855
0.00567216

4%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.472
حد سود
19.0478
حد ضرر
16.4265
19.0478

9.02%

فروش NEAR
قیمت ورود
3.85
حد سود
3.7807
حد ضرر
3.86155
3.7807

1.8%

فروش ETH
قیمت ورود
1327.11
حد سود
1290
حد ضرر
1363
1290

2.8%

خرید SANTOS
قیمت ورود
18.209
حد سود
18.7553
حد ضرر
18.0269
18.7553

3%

خرید BOND
قیمت ورود
5.957
حد سود
6.31972
حد ضرر
5.60428
6.31972

6.09%

خرید BOND
قیمت ورود
5.97
حد سود
6.33244
حد ضرر
5.79478
6.33244

6.07%

فروش CAKE
قیمت ورود
4.623
حد سود
4.58
حد ضرر
4.66
4.58

0.93%

فروش BTC
قیمت ورود
19085.44
حد سود
18850
حد ضرر
19250
18850

1.23%

خرید SANTOS
قیمت ورود
17.182
حد سود
18.9002
حد ضرر
16.6665
18.9002

10%