سیگنال ها

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
43048.55
حد سود
47141.6
حد ضرر
40468.6

9.51%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7871
حد سود
0.86581
حد ضرر
0.739874

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7873
حد سود
0.86603
حد ضرر
0.747935

10%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
42778.79
حد سود
43587.1
حد ضرر
42305.1

1.89%

فروش ETCUSDT
قیمت ورود
25.79
حد سود
23.9847
حد ضرر
26.8216

7%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7352
حد سود
0.80872
حد ضرر
0.705792

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7353
حد سود
0.80883
حد ضرر
0.705888

10%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.7354
حد سود
0.80894
حد ضرر
0.705984

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3387
حد سود
0.37257
حد ضرر
0.325152

10%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
42112.15
حد سود
43325.5
حد ضرر
41642.9

2.88%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
44555.99
حد سود
40180.1
حد ضرر
45537.4

9.19%

فروش WTI
قیمت ورود
71.78700256
حد سود
71.7152
حد ضرر
78.9657

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.77200317
حد سود
71.7002
حد ضرر
78.9492

0.1%