سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
92.44799805
حد سود
91.4938
حد ضرر
92.8801

1.03%

فروش WTI
قیمت ورود
91.54699707
حد سود
90.6711
حد ضرر
95.2505

0.96%

خرید ETCUSDT
قیمت ورود
15.35
حد سود
15.5035
حد ضرر
15.1965

1%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0296
حد سود
0.0296888
حد ضرر
0.02664

0.3%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0303
حد سود
0.0303909
حد ضرر
0.02727

0.3%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0304
حد سود
0.0304912
حد ضرر
0.02736

0.3%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0304
حد سود
0.0304912
حد ضرر
0.02736

0.3%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0308
حد سود
0.0308924
حد ضرر
0.02772

0.3%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0308
حد سود
0.0308924
حد ضرر
0.02772

0.3%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0307
حد سود
0.0307921
حد ضرر
0.02763

0.3%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0306
حد سود
0.0306918
حد ضرر
0.02754

0.3%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0307
حد سود
0.0307921
حد ضرر
0.02763

0.3%

خرید TRUUSDT
قیمت ورود
0.0307
حد سود
0.0307921
حد ضرر
0.02763

0.3%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.010191
حد سود
0.0112101
حد ضرر
0.0101808

8.13%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.25653005
حد سود
1.26224
حد ضرر
1.25445

0.45%