سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
91.63200378
حد سود
88.8782
حد ضرر
92.5433

-0.99%

فروش WTI
قیمت ورود
91.61699677
حد سود
88.8394
حد ضرر
92.5029

-0.97%

فروش WTI
قیمت ورود
91.58699799
حد سود
87.9235
حد ضرر
92.686

-1.2%

فروش WTI
قیمت ورود
91.5719986
حد سود
88.8103
حد ضرر
92.4726

-0.98%

فروش WTI
قیمت ورود
91.13400269
حد سود
89.3064
حد ضرر
92.0403

-0.99%

فروش WTI
قیمت ورود
91.12400055
حد سود
85.6838
حد ضرر
92.0645

-1.03%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
26519
حد سود
26151
حد ضرر
26860

-1.29%

فروش WTI
قیمت ورود
84.01799774
حد سود
81.9175
حد ضرر
84.5221

-0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
83.7539978
حد سود
82.5814
حد ضرر
84.089

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
83.64399719
حد سود
82.6403
حد ضرر
83.9786

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
83.56400299
حد سود
82.7274
حد ضرر
83.9808

-0.5%

خرید BRN
قیمت ورود
85.63999939
حد سود
87.3528
حد ضرر
85.2974

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
81.63800049
حد سود
80.4556
حد ضرر
81.9244

-0.35%

فروش WTI
قیمت ورود
81.22799683
حد سود
80.4157
حد ضرر
81.5529

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
81.15799713
حد سود
80.3662
حد ضرر
81.5027

-0.42%