سیگنال ها

خرید ROSE
قیمت ورود
0.05373
حد سود
0.06
حد ضرر
0.0485
0.0485

-9.73%

فروش BTC
قیمت ورود
20896.14
حد سود
20670
حد ضرر
22964.9
20670

1.08%

فروش USDJPY
قیمت ورود
134.464
حد سود
134.353
حد ضرر
134.67
134.67

-0.15%

فروش MATIC
قیمت ورود
0.592
حد سود
0.49
حد ضرر
0.63
0.49

17.23%

فروش AXS
قیمت ورود
16.17
حد سود
14.5
حد ضرر
16.55
16.55

-2.35%

فروش BTC
قیمت ورود
20896.14
حد سود
20501
حد ضرر
21100.3
21100.3

-0.98%

خرید CHZ
قیمت ورود
0.0999
حد سود
0.105
حد ضرر
0.0905
0.105

5.11%

فروش ETH
قیمت ورود
1148.31
حد سود
1145
حد ضرر
1200
1145

0.29%

فروش MATIC
قیمت ورود
0.592
حد سود
0.564
حد ضرر
0.61
0.61

-3.04%

فروش TRX
قیمت ورود
0.06399
حد سود
0.061296
حد ضرر
0.070389
0.070389

-10%

خرید BCH
قیمت ورود
118.5
حد سود
128.4
حد ضرر
113.7
113.7

-4.05%

فروش RUNE
قیمت ورود
2.152
حد سود
1.9929
حد ضرر
2.36
2.36

-9.67%

خرید GALA
قیمت ورود
0.05888
حد سود
0.0606567
حد ضرر
0.0571233
0.0606567

3.02%

فروش BRN
قیمت ورود
110.274
حد سود
105
حد ضرر
117
117

-6.1%

فروش EURCAD
قیمت ورود
1.366
حد سود
1.3607
حد ضرر
1.3692
1.3607

0.39%