سیگنال ها

خرید GTC
قیمت ورود
1.733
حد سود
2.5995
حد ضرر
1.65502
1.729

-0.23%

فروش BNB
قیمت ورود
274
حد سود
258
حد ضرر
280
273.1

0.33%

فروش BNB
قیمت ورود
274.2
حد سود
258
حد ضرر
280
273.1

0.4%

فروش BNB
قیمت ورود
274.1
حد سود
258
حد ضرر
280
273.1

0.36%

فروش SOL
قیمت ورود
33.72
حد سود
31.0316
حد ضرر
33.9998
32.39

3.94%

فروش ETH
قیمت ورود
1331.23
حد سود
1224.92
حد ضرر
1342.09
1305.84

1.91%

فروش BTC
قیمت ورود
19082.89
حد سود
17557.2
حد ضرر
19236.6
18866.02

1.14%

فروش CHZ
قیمت ورود
0.267
حد سود
0.200025
حد ضرر
0.29337
0.2571

3.71%

فروش ADA
قیمت ورود
0.4568
حد سود
0.420164
حد ضرر
0.474968
0.4435

2.91%

خرید ETC
قیمت ورود
29.24
حد سود
39.24
حد ضرر
27.24
28.27

-3.32%

خرید AVA
قیمت ورود
0.774
حد سود
0.8514
حد ضرر
0.6966
0.737

-4.78%

خرید YFII
قیمت ورود
894
حد سود
983.51
حد ضرر
804.69
863.3

-3.43%

خرید AR
قیمت ورود
9.98
حد سود
10.7784
حد ضرر
8.982
9.33

-6.51%

خرید ALGO
قیمت ورود
0.3731
حد سود
0.41052
حد ضرر
0.33588
0.3725

-0.16%

خرید ICP
قیمت ورود
6.13
حد سود
6.743
حد ضرر
5.517
5.87

-4.24%