سیگنال ها

خرید BEAMUSDT
قیمت ورود
0.0652
حد سود
0.06846
حد ضرر
0.063896

0%

خرید BEAMUSDT
قیمت ورود
0.0652
حد سود
0.06846
حد ضرر
0.063896

0%

خرید BRN
قیمت ورود
81.77799988
حد سود
82.1869
حد ضرر
73.6002

-6.14%

خرید BRN
قیمت ورود
81.78800201
حد سود
82.1969
حد ضرر
73.6092

-6.15%

خرید BRN
قیمت ورود
81.7480011
حد سود
82.1567
حد ضرر
73.5732

-6.11%

خرید BRN
قیمت ورود
81.69799805
حد سود
82.1065
حد ضرر
73.5282

-6.05%

خرید BRN
قیمت ورود
81.69799805
حد سود
82.1065
حد ضرر
73.5282

-6.05%

خرید BRN
قیمت ورود
81.71800232
حد سود
82.1266
حد ضرر
73.5462

-6.07%

خرید BRN
قیمت ورود
81.69799805
حد سود
82.1065
حد ضرر
73.5282

-6.05%

خرید BRN
قیمت ورود
81.70800018
حد سود
82.1266
حد ضرر
73.5462

-6.06%

خرید BRN
قیمت ورود
81.70300293
حد سود
82.1115
حد ضرر
73.5327

-6.05%

فروش EURAUD
قیمت ورود
1.64490998
حد سود
1.62611
حد ضرر
1.65369

0.21%

فروش NAS
قیمت ورود
16027.20019531
حد سود
15600
حد ضرر
16249.8

0.59%

فروش USDJPY
قیمت ورود
151.835
حد سود
137
حد ضرر
154.6

2.92%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.06771004
حد سود
1.11
حد ضرر
1.06

1.03%