سیگنال ها

فروش KLAY
قیمت ورود
0.2418
حد سود
0.2342
حد ضرر
0.255
0.255

-5.46%

فروش MASK
قیمت ورود
3.835
حد سود
3.2368
حد ضرر
4.07456
4.07456

-6.25%

فروش DOGE
قیمت ورود
0.12996
حد سود
0.116802
حد ضرر
0.137567
0.116802

10.12%

فروش FTT
قیمت ورود
25.56
حد سود
24.409
حد ضرر
26.027
26.027

-1.83%

فروش AVAX
قیمت ورود
18.04
حد سود
17.26
حد ضرر
18.29
18.29

-1.39%

خرید BTC
قیمت ورود
20322
حد سود
20494.7
حد ضرر
20190
20494.7

0.85%

خرید BTC
قیمت ورود
20425.93
حد سود
20485.9
حد ضرر
20363.5
20363.5

-0.31%

فروش DOGE
قیمت ورود
0.12884
حد سود
0.123899
حد ضرر
0.133028
0.133028

-3.25%

فروش MASK
قیمت ورود
3.667
حد سود
2.9448
حد ضرر
3.88346
3.88346

-5.9%

خرید EURUSD
قیمت ورود
0.98932
حد سود
0.99491
حد ضرر
0.98789
0.98789

-0.14%

خرید KAVA
قیمت ورود
1.394
حد سود
1.9488
حد ضرر
1.33632
1.33632

-4.14%

فروش BTC
قیمت ورود
20320
حد سود
20000
حد ضرر
20400
20400

-0.39%

خرید ROSE
قیمت ورود
0.0593
حد سود
0.0596
حد ضرر
0.05912
0.05912

-0.3%

خرید XAU
قیمت ورود
1650.22
حد سود
1666
حد ضرر
1645
1666

0.96%

خرید BTC
قیمت ورود
20546
حد سود
20565
حد ضرر
20525
20525

-0.1%