سیگنال ها

فروش CHFJPY
قیمت ورود
151.86599731
حد سود
151.547
حد ضرر
152.018

-0.1%

فروش XAG
قیمت ورود
25.65099907
حد سود
11.5429
حد ضرر
28.1648

0.23%

فروش XAG
قیمت ورود
25.65099907
حد سود
11.5403
حد ضرر
28.1582

0.25%

خرید SANDUSDT
قیمت ورود
0.511
حد سود
0.53655
حد ضرر
0.46501

5%

خرید MASKUSDT
قیمت ورود
3.841
حد سود
4.03305
حد ضرر
3.49531

5%

خرید FILUSDT
قیمت ورود
4.552
حد سود
4.7775
حد ضرر
4.1405

4.95%

خرید GALAUSDT
قیمت ورود
0.02846
حد سود
0.0566354
حد ضرر
0.0256425

10.96%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.137
حد سود
4.25263
حد ضرر
1.92544

3.7%

خرید AVAXUSDT
قیمت ورود
15.31
حد سود
30.4669
حد ضرر
13.7943

2.02%

خرید ICPUSDT
قیمت ورود
5.219
حد سود
10.3838
حد ضرر
4.70142

2.15%

فروش XAU
قیمت ورود
2027.55004883
حد سود
1990
حد ضرر
2150

1.85%

خرید LINKUSDT
قیمت ورود
6.472
حد سود
10.0378
حد ضرر
5.84135

0.79%

فروش ICPUSDT
قیمت ورود
5.256
حد سود
5.19293
حد ضرر
5.28491

-0.55%

فروش CADJPY
قیمت ورود
100.75800323
حد سود
100.556
حد ضرر
100.859

-0.1%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.09583998
حد سود
1.10022
حد ضرر
1.09463

-0.11%