سیگنال ها

خرید SANTOS
قیمت ورود
12.172
حد سود
13.999
حد ضرر
11.8078
11.8078

-2.99%

فروش VET
قیمت ورود
0.02441
حد سود
0.024
حد ضرر
0.025
0.024

1.68%

فروش SHIB
قیمت ورود
0.000012
حد سود
0.00000852
حد ضرر
0.00001224
1.224E-5

-2%

خرید SLP
قیمت ورود
0.00385
حد سود
0.0041022
حد ضرر
0.0037926
0.0037926

-1.49%

فروش OP
قیمت ورود
1.004
حد سود
0.6024
حد ضرر
1.02006
1.02006

-1.6%

فروش AXS
قیمت ورود
13.79
حد سود
11.5836
حد ضرر
14.0106
14.0106

-1.6%

خرید ALPACA
قیمت ورود
0.2559
حد سود
0.2689
حد ضرر
0.254933
0.254933

-0.38%

فروش SOL
قیمت ورود
31.24
حد سود
21.868
حد ضرر
32.021
32.021

-2.5%

خرید BTCST
قیمت ورود
10.87
حد سود
13.9999
حد ضرر
10.298
10.298

-5.26%

فروش SAND
قیمت ورود
0.9616
حد سود
0.79846
حد ضرر
1.00048
1.00048

-4.04%

فروش DOGE
قیمت ورود
0.06305
حد سود
0.056745
حد ضرر
0.0636805
0.0636805

-1%

خرید AION
قیمت ورود
0.04715
حد سود
0.0482
حد ضرر
0.04692
0.04692

-0.49%

فروش DOT
قیمت ورود
7.02
حد سود
5.265
حد ضرر
7.1604
7.1604

-2%

خرید CHZ
قیمت ورود
0.2178
حد سود
0.230868
حد ضرر
0.204732
0.230868

6%

فروش AVAX
قیمت ورود
20.18
حد سود
16.9512
حد ضرر
20.5029
20.5029

-1.6%