سیگنال ها

خرید APTUSDT
قیمت ورود
11.5
حد سود
14.375
حد ضرر
11.4712

-0.25%

خرید CTXCUSDT
قیمت ورود
0.2363
حد سود
0.35445
حد ضرر
0.231574

-2%

خرید LUNAUSDT
قیمت ورود
1.5
حد سود
2.25
حد ضرر
1.4925

-0.5%

خرید LUNAUSDT
قیمت ورود
1.48
حد سود
1.85
حد ضرر
1.47624

-0.25%

خرید RIFUSDT
قیمت ورود
0.1446
حد سود
0.15906
حد ضرر
0.144455

-0.1%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
1.613
حد سود
1.6926
حد ضرر
1.61039

4.93%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
1.613
حد سود
1.7732
حد ضرر
1.61039

-0.16%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
1.611
حد سود
1.68945
حد ضرر
1.60739

4.87%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
1.63
حد سود
1.8093
حد ضرر
1.62837

-0.1%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
1.62
حد سود
1.782
حد ضرر
1.61838

-0.1%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
1.608
حد سود
1.6884
حد ضرر
1.60639

-0.1%

خرید CFXUSDT
قیمت ورود
0.4324
حد سود
0.445372
حد ضرر
0.431968

-0.1%

خرید SXPUSDT
قیمت ورود
0.6408
حد سود
0.67284
حد ضرر
0.640159

-0.1%

خرید CFXUSDT
قیمت ورود
0.4325
حد سود
0.445475
حد ضرر
0.432067

-0.1%

خرید CFXUSDT
قیمت ورود
0.4318
حد سود
0.444754
حد ضرر
0.431368

-0.1%