سیگنال ها

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.023473
حد سود
0.0258203
حد ضرر
0.0255551

-8.87%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1867.28
حد سود
1680.552
حد ضرر
2044.39

10%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.023779
حد سود
0.0261569
حد ضرر
0.0259351

-9.07%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.023691
حد سود
0.0260601
حد ضرر
0.0259537

-9.55%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.02374
حد سود
0.0213417
حد ضرر
0.0259657

10.1%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.023597
حد سود
0.0259567
حد ضرر
0.0258376

-9.5%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.023551
حد سود
0.0259061
حد ضرر
0.0258113

-9.6%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
2.635
حد سود
2.3715
حد ضرر
2.88532

10%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.023365
حد سود
0.0257015
حد ضرر
0.0254073

-8.74%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.023224
حد سود
0.0255464
حد ضرر
0.0254807

-9.72%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.023127
حد سود
0.0254397
حد ضرر
0.0251609

-8.79%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.013382
حد سود
0.0147202
حد ضرر
0.0146391

-9.39%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.01337
حد سود
0.014707
حد ضرر
0.0146259

-9.39%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.013347
حد سود
0.0146817
حد ضرر
0.0145974

-9.37%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
2.694
حد سود
2.45154
حد ضرر
2.93646

9%