سیگنال ها

فروش DOTUSDT
قیمت ورود
5.333
حد سود
5.297
حد ضرر
5.36926

-0.68%

خرید BTSUSDT
قیمت ورود
0.01212
حد سود
0.0121278
حد ضرر
0.0118662

0.06%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.010246
حد سود
0.0112706
حد ضرر
0.0101948

-0.5%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.009918
حد سود
0.010735
حد ضرر
0.00988411

6.73%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.15
حد سود
4.565
حد ضرر
4.15498

-0.12%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3121
حد سود
0.390125
حد ضرر
0.305858

-2%

خرید WAVESUSDT
قیمت ورود
1.692
حد سود
1.8612
حد ضرر
1.59048

-6%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.022752
حد سود
0.0209705
حد ضرر
0.0232499

6.5%

فروش LDOUSDT
قیمت ورود
2.216
حد سود
2.139
حد ضرر
2.275

3.47%

فروش REIUSDT
قیمت ورود
0.03285
حد سود
0.0312075
حد ضرر
0.0328828

4.02%

فروش OMUSDT
قیمت ورود
0.03193
حد سود
0.0296949
حد ضرر
0.0319619

6.45%

فروش FORUSDT
قیمت ورود
0.02558
حد سود
0.0222546
حد ضرر
0.0256056

10.95%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.017839
حد سود
0.0196229
حد ضرر
0.0182799

-2.47%

خرید ARPAUSDT
قیمت ورود
0.07815
حد سود
0.085932
حد ضرر
0.074186

-5.07%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
28057.82
حد سود
25252.038
حد ضرر
29499.2

8.34%