سیگنال ها

فروش XAU
قیمت ورود
1950.47998047
حد سود
1935
حد ضرر
1958

0.64%

خرید MSF
قیمت ورود
313.77999878
حد سود
316.918
حد ضرر
313.466

1%

فروش NFX
قیمت ورود
364.75
حد سود
359.279
حد ضرر
365.115

1.5%

خرید GOO
قیمت ورود
121.05000305
حد سود
121.55
حد ضرر
120.71

0.41%

خرید XAU
قیمت ورود
1960.15002441
حد سود
1965
حد ضرر
1956.5

-0.19%

فروش TSL
قیمت ورود
183.82000732
حد سود
179.997
حد ضرر
184.56

-0.4%

خرید ARPAUSDT
قیمت ورود
0.1082
حد سود
0.12984
حد ضرر
0.108092

-0.1%

فروش XAU
قیمت ورود
1981.80004883
حد سود
1960.893
حد ضرر
1986.396

1.05%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3559
حد سود
0.373695
حد ضرر
0.349999

-1.66%

خرید ARPAUSDT
قیمت ورود
0.09747
حد سود
0.099144
حد ضرر
0.0971028

1.72%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
3.502
حد سود
3.52
حد ضرر
3.493

0.51%

خرید DREPUSDT
قیمت ورود
0.3674
حد سود
0.44088
حد ضرر
0.366665

-0.2%

فروش ARPAUSDT
قیمت ورود
0.06837
حد سود
0.054704
حد ضرر
0.0684484

-0.11%

فروش KEYUSDT
قیمت ورود
0.006458
حد سود
0.0054893
حد ضرر
0.00646446

-0.1%

فروش NFX
قیمت ورود
363.10998535
حد سود
349.675
حد ضرر
366.741

-1%