سیگنال ها

فروش DOTUSDT
قیمت ورود
5.333
حد سود
5.297
حد ضرر
5.36926

-0.68%

فروش XAG
قیمت ورود
23.84700012
حد سود
23.4
حد ضرر
24

-0.64%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.010246
حد سود
0.0112706
حد ضرر
0.0101948

-0.5%

فروش XAU
قیمت ورود
1978.14001465
حد سود
1955.39
حد ضرر
1982.1

-0.2%

فروش MULTIUSDT
قیمت ورود
4.15
حد سود
4.565
حد ضرر
4.15498

-0.12%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3121
حد سود
0.390125
حد ضرر
0.305858

-2%

خرید WAVESUSDT
قیمت ورود
1.692
حد سود
1.8612
حد ضرر
1.59048

-6%

خرید WTI
قیمت ورود
68.75800323
حد سود
71.4262
حد ضرر
68.4043

-0.51%

فروش INT
قیمت ورود
31.38999939
حد سود
30.4279
حد ضرر
31.8274

-1.39%

فروش TSL
قیمت ورود
198.96000671
حد سود
194
حد ضرر
204.003

-2.53%

فروش XAU
قیمت ورود
1955.85998535
حد سود
1943
حد ضرر
1966

-0.52%

خرید XAU
قیمت ورود
1956.64001465
حد سود
1983
حد ضرر
1954

-0.13%

فروش XAG
قیمت ورود
23.2
حد سود
22.8613
حد ضرر
23.2719

-0.29%

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.017839
حد سود
0.0196229
حد ضرر
0.0182799

-2.47%

خرید ARPAUSDT
قیمت ورود
0.07815
حد سود
0.085932
حد ضرر
0.074186

-5.07%