سیگنال ها

خرید BONDUSDT
قیمت ورود
2.94
حد سود
17.64
حد ضرر
2.646

500%

خرید VIDTUSDT
قیمت ورود
0.168
حد سود
0.588
حد ضرر
0.1512

250%

خرید BONDUSDT
قیمت ورود
2.65
حد سود
9.275
حد ضرر
2.385

250%

خرید BONDUSDT
قیمت ورود
2.69
حد سود
9.415
حد ضرر
2.421

250%

خرید VIDTUSDT
قیمت ورود
0.169
حد سود
0.588
حد ضرر
0.15288

247.93%

خرید BONDUSDT
قیمت ورود
2.84
حد سود
8.49
حد ضرر
2.55832

198.94%

خرید LDOUSDT
قیمت ورود
0.627
حد سود
1.87
حد ضرر
0.5652

198.25%

خرید FLMUSDT
قیمت ورود
0.0969
حد سود
0.27132
حد ضرر
0.08721

180%

خرید VGXUSDT
قیمت ورود
0.143
حد سود
0.4
حد ضرر
0.1296

179.72%

خرید FLMUSDT
قیمت ورود
0.1032
حد سود
0.258
حد ضرر
0.09288

150%

خرید FLMUSDT
قیمت ورود
0.0978
حد سود
0.2445
حد ضرر
0.08802

150%

خرید FLMUSDT
قیمت ورود
0.1082
حد سود
0.2705
حد ضرر
0.09738

150%

خرید PERLUSDT
قیمت ورود
0.01573
حد سود
0.039325
حد ضرر
0.014157

150%

خرید FLMUSDT
قیمت ورود
0.0984
حد سود
0.246
حد ضرر
0.08856

150%

خرید FLMUSDT
قیمت ورود
0.0971
حد سود
0.24275
حد ضرر
0.08739

150%