سیگنال ها

فروش TSL
قیمت ورود
288.16
حد سود
50
حد ضرر
314.988

36.06%

خرید GOO
قیمت ورود
111.74
حد سود
150
حد ضرر
100.74

34.24%

خرید NFX
قیمت ورود
176.13
حد سود
240
حد ضرر
158.74

25.22%

خرید AMZ
قیمت ورود
114.81
حد سود
193
حد ضرر
103.343

24.97%

خرید NFX
قیمت ورود
176.75999
حد سود
220
حد ضرر
159.261

24.46%

خرید NFX
قیمت ورود
178.56
حد سود
320
حد ضرر
165

23.52%

خرید NFX
قیمت ورود
186.73
حد سود
229
حد ضرر
169

22.64%

خرید NFX
قیمت ورود
179.89
حد سود
230
حد ضرر
161.901

22.6%

خرید NFX
قیمت ورود
179.89
حد سود
231
حد ضرر
163.7

22.6%

خرید NFX
قیمت ورود
179.89
حد سود
230
حد ضرر
161.901

22.6%

خرید NFX
قیمت ورود
179.89
حد سود
230
حد ضرر
162.8

22.6%

خرید NFX
قیمت ورود
181.60001
حد سود
240
حد ضرر
163.44

21.45%

خرید NFX
قیمت ورود
181.60001
حد سود
243.06
حد ضرر
163.45

21.45%

خرید NFX
قیمت ورود
181.60001
حد سود
220
حد ضرر
163.5

21.15%

خرید NFX
قیمت ورود
182.7
حد سود
285
حد ضرر
166.25

20.72%