سیگنال ها

خرید WTI
قیمت ورود
72.93499756
حد سود
75.4722
حد ضرر
72.5554

-0.52%

خرید WTI
قیمت ورود
72.91000366
حد سود
75.0973
حد ضرر
72.5455

-0.5%

خرید WTI
قیمت ورود
72.92099762
حد سود
75.1189
حد ضرر
72.5663

-0.49%

خرید WTI
قیمت ورود
72.93099976
حد سود
77.3058
حد ضرر
72.2007

-1%

خرید WTI
قیمت ورود
73.44999695
حد سود
77.1225
حد ضرر
72.7155

-1%

فروش XAU
قیمت ورود
2070.83007812
حد سود
1930
حد ضرر
2084

-0.64%

فروش XAU
قیمت ورود
2070.70996094
حد سود
2020
حد ضرر
2076

-0.26%

خرید BRN
قیمت ورود
81.77799988
حد سود
82.1869
حد ضرر
73.6002

-8.02%

خرید BRN
قیمت ورود
81.78800201
حد سود
82.1969
حد ضرر
73.6092

-8.03%

خرید BRN
قیمت ورود
81.7480011
حد سود
82.1567
حد ضرر
73.5732

-8.02%

خرید BRN
قیمت ورود
81.69799805
حد سود
82.1065
حد ضرر
73.5282

-8.01%

خرید BRN
قیمت ورود
81.69799805
حد سود
82.1065
حد ضرر
73.5282

-8.01%

خرید BRN
قیمت ورود
81.71800232
حد سود
82.1266
حد ضرر
73.5462

-8%

خرید BRN
قیمت ورود
81.69799805
حد سود
82.1065
حد ضرر
73.5282

-8.01%

خرید BRN
قیمت ورود
81.70800018
حد سود
82.1266
حد ضرر
73.5462

-8%