سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
70.74199677
حد سود
70.3833
حد ضرر
77.8107

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
70.73699951
حد سود
70.3783
حد ضرر
77.8052

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
70.72200012
حد سود
70.3684
حد ضرر
77.7942

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.72699738
حد سود
70.3734
حد ضرر
77.7997

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.88700104
حد سود
70.5326
حد ضرر
77.9757

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.87200165
حد سود
70.4977
حد ضرر
77.9372

0.53%

فروش WTI
قیمت ورود
70.88200378
حد سود
70.5276
حد ضرر
77.9702

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.84200287
حد سود
70.4878
حد ضرر
77.9262

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.79699707
حد سود
70.5138
حد ضرر
71.859

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
69.8239975
حد سود
69.7542
حد ضرر
76.8064

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
69.84400177
حد سود
69.7742
حد ضرر
76.8284

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
69.84400177
حد سود
69.7242
حد ضرر
76.7734

0.17%

فروش WTI
قیمت ورود
69.78399658
حد سود
69.7142
حد ضرر
76.7624

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
69.77899933
حد سود
69.6992
حد ضرر
76.7459

0.11%

فروش WTI
قیمت ورود
69.84400177
حد سود
69.7742
حد ضرر
76.8284

0.1%