سیگنال ها

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
51800
حد سود
47138
حد ضرر
52836

-2%

فروش COTIUSDT
قیمت ورود
0.09593
حد سود
0.09185
حد ضرر
0.09797

-2.13%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
43043.99
حد سود
39600.5
حد ضرر
43474.4

-1%

فروش ETCUSDT
قیمت ورود
25.79
حد سود
23.9847
حد ضرر
26.8216

7%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
44555.99
حد سود
40180.1
حد ضرر
45537.4

9.19%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
46011.01
حد سود
44402.1
حد ضرر
48313.2

-5%

فروش PEOPLEUSDT
قیمت ورود
0.02981
حد سود
0.02269
حد ضرر
0.03085

-3.49%

فروش JOEUSDT
قیمت ورود
0.7565
حد سود
0.4539
حد ضرر
0.7757

-2.54%

فروش ADAUSDT
قیمت ورود
0.5
حد سود
0.47
حد ضرر
0.52

-4%

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.08645
حد ضرر
0.0943

-1.4%

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.093
حد سود
0.0865
حد ضرر
0.09425

-1.34%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
41460.28
حد سود
40233
حد ضرر
42322

-2.08%

فروش STXUSDT
قیمت ورود
1.1375
حد سود
0.57
حد ضرر
1.176

-3.38%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
2150
حد سود
10
حد ضرر
2200

-2.33%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.616
حد سود
3.61238
حد ضرر
3.9776

0.1%