سیگنال ها

خرید LINKUSDT
قیمت ورود
15.71
حد سود
16.016
حد ضرر
15.545

-1.05%

خرید INJUSDT
قیمت ورود
36.722
حد سود
40.3942
حد ضرر
35.31

-3.85%

خرید SANDUSDT
قیمت ورود
0.4584
حد سود
0.47
حد ضرر
0.4492

-2.01%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08112
حد سود
0.089199
حد ضرر
0.0786573

-3.04%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
42511.1
حد سود
43853
حد ضرر
42027.5

-1.14%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
47165.28
حد سود
51847.9
حد ضرر
44777.7

-5.06%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.33
حد سود
45.463
حد ضرر
39.2635

-5%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.48
حد سود
45.628
حد ضرر
39.406

-5%

خرید KSMUSDT
قیمت ورود
41.55
حد سود
45.705
حد ضرر
39.4725

-5%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.56
حد سود
2.81417
حد ضرر
2.43485

-4.89%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.565
حد سود
2.8204
حد ضرر
2.4358

-5.04%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.568
حد سود
2.82076
حد ضرر
2.44055

-4.96%

خرید BRN
قیمت ورود
77.8030014
حد سود
78.97
حد ضرر
77.4918

-0.4%

خرید BRN
قیمت ورود
79.01599884
حد سود
80.1809
حد ضرر
78.68

-0.43%

خرید BRN
قیمت ورود
80.31300354
حد سود
81.9193
حد ضرر
79.9918

-0.4%