سیگنال ها

خرید BRN
قیمت ورود
85.63999939
حد سود
87.3528
حد ضرر
85.2974

-0.4%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.010859
حد سود
0.0119449
حد ضرر
0.0108481

-0.1%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.010868
حد سود
0.0119548
حد ضرر
0.0108571

-0.1%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.010881
حد سود
0.0119691
حد ضرر
0.0108701

-0.1%

خرید BRN
قیمت ورود
85.44400024
حد سود
87.1529
حد ضرر
85.1877

-0.3%

خرید BRN
قیمت ورود
85.41400146
حد سود
87.1121
حد ضرر
85.1478

-0.31%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
27891.07
حد سود
28800
حد ضرر
26800

-3.91%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.01094
حد سود
0.012034
حد ضرر
0.0109291

-0.1%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.01096
حد سود
0.012056
حد ضرر
0.010949

-0.1%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.010674
حد سود
0.0117414
حد ضرر
0.0106633

-0.1%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.010703
حد سود
0.0117733
حد ضرر
0.0106923

-0.1%

خرید WTI
قیمت ورود
80.48000336
حد سود
81.0836
حد ضرر
80.2466

-0.29%

خرید BSWUSDT
قیمت ورود
0.0642
حد سود
0.07062
حد ضرر
0.0641358

-0.1%

خرید WTI
قیمت ورود
78.33599854
حد سود
79.4226
حد ضرر
78.0519

-0.36%

خرید WTI
قیمت ورود
78.36599731
حد سود
79.4428
حد ضرر
78.0718

-0.38%