سیگنال ها

فروش LINAUSDT
قیمت ورود
0.017839
حد سود
0.0196229
حد ضرر
0.0182799

-2.47%

خرید ARPAUSDT
قیمت ورود
0.07815
حد سود
0.085932
حد ضرر
0.074186

-5.07%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
28057.82
حد سود
25252.038
حد ضرر
29499.2

8.34%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
4.66
حد سود
5.394
حد ضرر
4.53561

-2.67%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.01322
حد سود
0.0145387
حد ضرر
0.0128205

9.24%

خرید MULTIUSDT
قیمت ورود
3.46
حد سود
3.806
حد ضرر
3.114

10%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
27196.14
حد سود
26900
حد ضرر
27454

-0.95%

فروش ARPAUSDT
قیمت ورود
0.10415
حد سود
0.085362
حد ضرر
0.105037

15.07%

فروش DOGEUSDT
قیمت ورود
0.07147
حد سود
0.07138
حد ضرر
0.0715915

0.13%

فروش ARPAUSDT
قیمت ورود
0.10975
حد سود
0.101099
حد ضرر
0.113736

7.23%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
26755.59
حد سود
29431.149
حد ضرر
25685.4

-4%

خرید UTKUSDT
قیمت ورود
0.0922
حد سود
0.093122
حد ضرر
0.091278

1%

خرید TSL
قیمت ورود
191.97000122
حد سود
211.046
حد ضرر
189.941

8.08%

فروش XAU
قیمت ورود
1953.43994141
حد سود
1942.33
حد ضرر
1957.56

0.57%

فروش AAVEUSDT
قیمت ورود
63.5
حد سود
63.3456
حد ضرر
63.8544

0.24%