سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
71.84700012
حد سود
71.7752
حد ضرر
79.0317

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
72.01699829
حد سود
71.925
حد ضرر
79.1967

0.13%

فروش WTI
قیمت ورود
72.01699829
حد سود
71.945
حد ضرر
79.2187

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
71.90699768
حد سود
71.8251
حد ضرر
79.0867

0.11%

فروش WTI
قیمت ورود
72.06999969
حد سود
70.9889
حد ضرر
72.3583

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
72.26899719
حد سود
71.9077
حد ضرر
79.4959

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
72.2990036
حد سود
71.9375
حد ضرر
79.5289

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
73.49900055
حد سود
73.4255
حد ضرر
80.8489

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
73.50900269
حد سود
73.4355
حد ضرر
80.8599

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
73.49900055
حد سود
73.4055
حد ضرر
80.8269

0.13%

فروش WTI
قیمت ورود
73.20899963
حد سود
71.7448
حد ضرر
73.5018

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
74.73999786
حد سود
74.6653
حد ضرر
82.214

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
74.66999817
حد سود
74.5953
حد ضرر
82.137

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
74.80999756
حد سود
74.7352
حد ضرر
82.291

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
74.83999634
حد سود
74.7652
حد ضرر
82.324

0.1%