سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
74.80999756
حد سود
74.7352
حد ضرر
82.291

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.70700073
حد سود
75.6313
حد ضرر
83.2777

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72599792
حد سود
75.6503
حد ضرر
83.2986

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.70700073
حد سود
75.6323
حد ضرر
83.2788

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.73100281
حد سود
75.6553
حد ضرر
83.3041

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72699738
حد سود
75.6473
حد ضرر
83.2953

0.11%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72100067
حد سود
75.6453
حد ضرر
83.2931

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72100067
حد سود
75.6453
حد ضرر
83.2931

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72100067
حد سود
75.6453
حد ضرر
83.2931

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72100067
حد سود
75.6453
حد ضرر
83.2931

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
74.31800079
حد سود
74.0207
حد ضرر
75.4328

0.4%

فروش JOEUSDT
قیمت ورود
0.7565
حد سود
0.4539
حد ضرر
0.7757

-2.54%

فروش WTI
قیمت ورود
72.29499817
حد سود
71.8612
حد ضرر
79.5245

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
72.04000092
حد سود
71.6078
حد ضرر
79.244

0.6%

فروش GBPUSD
قیمت ورود
1.27658999
حد سود
1.24538
حد ضرر
1.28004

-0.27%