سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
71.56500244
حد سود
71.2072
حد ضرر
78.7215

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.54499817
حد سود
71.1873
حد ضرر
78.6995

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.56999969
حد سود
71.2022
حد ضرر
78.716

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
71.58499908
حد سود
71.2271
حد ضرر
78.7435

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.16999817
حد سود
70.4633
حد ضرر
71.4597

-0.41%

فروش WTI
قیمت ورود
71.16999817
حد سود
70.4583
حد ضرر
71.4547

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
71.18499756
حد سود
70.4731
حد ضرر
71.4697

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
69.43800354
حد سود
69.0214
حد ضرر
76.3818

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
69.45800018
حد سود
69.0413
حد ضرر
76.4038

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
69.28299713
حد سود
68.9316
حد ضرر
76.2058

-2.74%

فروش WTI
قیمت ورود
69.23300171
حد سود
68.8868
حد ضرر
76.1563

-2.81%

فروش WTI
قیمت ورود
68.93800354
حد سود
68.2486
حد ضرر
69.2138

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
68.90799713
حد سود
68.2189
حد ضرر
69.1836

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
68.88800049
حد سود
68.1892
حد ضرر
69.1535

-0.39%

فروش WTI
قیمت ورود
69.43099976
حد سود
69.0838
حد ضرر
76.3741

0.5%