سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
69.41100311
حد سود
69.0639
حد ضرر
76.3521

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
69.35099792
حد سود
69.0042
حد ضرر
76.2861

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
69.36100006
حد سود
69.0142
حد ضرر
76.2971

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.92099762
حد سود
70.5664
حد ضرر
78.0131

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.92099762
حد سود
70.5664
حد ضرر
78.0131

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.04599762
حد سود
70.6908
حد ضرر
78.1506

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.0510025
حد سود
70.6957
حد ضرر
78.1561

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.69200134
حد سود
70.2678
حد ضرر
77.7612

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
71.05200195
حد سود
70.6257
حد ضرر
78.1572

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
70.99199677
حد سود
70.5561
حد ضرر
78.0802

0.61%

فروش WTI
قیمت ورود
70.78199768
حد سود
70.4281
حد ضرر
77.8602

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.7519989
حد سود
70.3982
حد ضرر
77.8272

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
70.74199677
حد سود
70.3833
حد ضرر
77.8107

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
70.73699951
حد سود
70.3783
حد ضرر
77.8052

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
70.72200012
حد سود
70.3684
حد ضرر
77.7942

0.5%