سیگنال ها

خرید ADAUSDT
قیمت ورود
0.3271
حد سود
0.359595
حد ضرر
0.32095

-1.88%

خرید XAU
قیمت ورود
1943.05004883
حد سود
1957.39
حد ضرر
1936.02

-0.17%

خرید XAG
قیمت ورود
23.43899918
حد سود
23.9231
حد ضرر
23.2084

-0.04%

خرید XAU
قیمت ورود
1943.45996094
حد سود
1954.89
حد ضرر
1933.51

-0.19%

خرید AXSUSDT
قیمت ورود
6.297
حد سود
6.83287
حد ضرر
6.04386

-1.86%

خرید XAU
قیمت ورود
1942.31005859
حد سود
1955
حد ضرر
1931

-0.13%

خرید NKE
قیمت ورود
107.90000153
حد سود
115.5
حد ضرر
104.5

-0.76%

خرید XAU
قیمت ورود
1941.51000977
حد سود
1970
حد ضرر
1932

-0.09%

خرید XAU
قیمت ورود
1948.72998047
حد سود
1965
حد ضرر
1945

-0.19%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.006592
حد سود
0.00661178
حد ضرر
0.00619648

0.3%

خرید MSF
قیمت ورود
326.1499939
حد سود
338
حد ضرر
316

-0.84%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.08996582
حد سود
1974.05
حد ضرر
1948.86

-0.42%

خرید BNBUSDT
قیمت ورود
259.1
حد سود
284.9
حد ضرر
251.23

-0.42%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
1.961
حد سود
2.156
حد ضرر
1.9012

-0.92%

خرید XAU
قیمت ورود
1957.60998535
حد سود
1962
حد ضرر
1953.48

-0.21%