سیگنال ها

فروش APE
قیمت ورود
5.577
حد سود
5.162
حد ضرر
5.774
5.739

-2.9%

خرید APE
قیمت ورود
5.596
حد سود
5.774
حد ضرر
5.162
5.739

2.56%

فروش BNB
قیمت ورود
274
حد سود
258
حد ضرر
280
275.8

-0.66%

فروش BNB
قیمت ورود
274.2
حد سود
258
حد ضرر
280
275.8

-0.58%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.509
حد سود
22.3698
حد ضرر
19.415
19.415

-0.48%

فروش BNB
قیمت ورود
274.1
حد سود
258
حد ضرر
280
275.8

-0.62%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.402
حد سود
21.504
حد ضرر
19.3536
19.3536

-0.25%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.392
حد سود
21.329
حد ضرر
19.3706
19.3706

-0.11%

خرید LAZIO
قیمت ورود
7.7504
حد سود
8.60294
حد ضرر
7.74265
7.74265

-0.1%

خرید LAZIO
قیمت ورود
7.7648
حد سود
8.5448
حد ضرر
7.75635
7.75635

-0.11%

خرید VGX
قیمت ورود
0.677
حد سود
1.354
حد ضرر
0.676323
0.676323

-0.1%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.926
حد سود
19.5471
حد ضرر
21.9872
21.9872

-0.28%

خرید SAND
قیمت ورود
0.8918
حد سود
0.900718
حد ضرر
0.882882
0.882882

-1%

فروش SANTOS
قیمت ورود
21.878
حد سود
19.5106
حد ضرر
21.9439
21.9439

-0.3%

خرید SANTOS
قیمت ورود
22
حد سود
24.42
حد ضرر
21.978
21.978

-0.1%