سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
77.7559967
حد سود
77.3573
حد ضرر
85.5206

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
77.6760025
حد سود
77.3653
حد ضرر
85.4436

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.60600281
حد سود
77.2956
حد ضرر
85.3666

0.4%

فروش LUNAUSDT
قیمت ورود
0.7647
حد سود
0.689265
حد ضرر
0.840735

-9.94%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
37776.73
حد سود
35915.2
حد ضرر
41208

-9.08%

فروش WTI
قیمت ورود
77.60600281
حد سود
77.2956
حد ضرر
85.3666

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.57099915
حد سود
77.2607
حد ضرر
85.3281

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.58100128
حد سود
77.2657
حد ضرر
85.3336

0.41%

فروش WTI
قیمت ورود
77.50299835
حد سود
77.193
حد ضرر
85.2533

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.48100281
حد سود
77.1711
حد ضرر
85.2291

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.47100067
حد سود
77.1611
حد ضرر
85.2181

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.45899963
حد سود
77.1462
حد ضرر
85.2016

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.43599701
حد سود
77.1173
حد ضرر
85.1697

0.41%

فروش WTI
قیمت ورود
77.42700195
حد سود
77.0994
حد ضرر
85.1499

0.42%

فروش DOW
قیمت ورود
35473.6015625
حد سود
35313
حد ضرر
35611

-0.39%