سیگنال ها

خرید WTI
قیمت ورود
70.11499786
حد سود
71.6
حد ضرر
69.5

1.79%

خرید WTI
قیمت ورود
70.11499786
حد سود
71.6
حد ضرر
69.5

1.79%

فروش KEYUSDT
قیمت ورود
0.009605
حد سود
0.0105655
حد ضرر
0.00962942

-0.25%

فروش KEYUSDT
قیمت ورود
0.009627
حد سود
0.0105897
حد ضرر
0.00965746

-0.32%

فروش KEYUSDT
قیمت ورود
0.009656
حد سود
0.0106216
حد ضرر
0.00967048

-0.15%

فروش KEYUSDT
قیمت ورود
0.009648
حد سود
0.0086832
حد ضرر
0.00967694

-0.3%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.023295
حد سود
0.0233187
حد ضرر
0.0230096

0.1%

فروش KEYUSDT
قیمت ورود
0.009618
حد سود
0.0105798
حد ضرر
0.00968898

-0.74%

خرید LINAUSDT
قیمت ورود
0.023208
حد سود
0.024381
حد ضرر
0.0227556

-1.95%

خرید SXPUSDT
قیمت ورود
0.4183
حد سود
0.4238
حد ضرر
0.4144

1.31%

فروش IOTXUSDT
قیمت ورود
0.02302
حد سود
0.020718
حد ضرر
0.0240099

-4.3%

فروش IOTXUSDT
قیمت ورود
0.02302
حد سود
0.020718
حد ضرر
0.024

-4.26%

خرید NULSUSDT
قیمت ورود
0.2454
حد سود
0.250716
حد ضرر
0.245063

-0.14%

فروش KEYUSDT
قیمت ورود
0.009759
حد سود
0.00917828
حد ضرر
0.009855

-0.98%

خرید KEYUSDT
قیمت ورود
0.009776
حد سود
0.0107536
حد ضرر
0.00974724

-0.29%