سیگنال ها

خرید APE
قیمت ورود
6.145
حد سود
6.31502
حد ضرر
6.08091
6.08091

-1.04%

خرید XRP
قیمت ورود
0.3865
حد سود
0.398095
حد ضرر
0.382635
0.382635

-1%

خرید APE
قیمت ورود
5.867
حد سود
6.07338
حد ضرر
5.75064
6.07338

3.52%

خرید XRP
قیمت ورود
0.3811
حد سود
0.435901
حد ضرر
0.354051
0.4324

13.46%

خرید XLM
قیمت ورود
0.1095
حد سود
0.112785
حد ضرر
0.106872
0.112785

3%

خرید XRP
قیمت ورود
0.3823
حد سود
0.39926
حد ضرر
0.371699
0.371699

-2.77%

خرید DREP
قیمت ورود
0.5767
حد سود
0.605535
حد ضرر
0.576123
0.576123

-0.1%

خرید DREP
قیمت ورود
0.5794
حد سود
0.606585
حد ضرر
0.577122
0.577122

-0.39%

فروش SHIB
قیمت ورود
0.00001086
حد سود
0.00000869
حد ضرر
0.0000114
1.14E-5

-4.97%

فروش ETC
قیمت ورود
29.3
حد سود
24.922
حد ضرر
30.786
28.4

3.07%

فروش XRP
قیمت ورود
0.373
حد سود
0.33642
حد ضرر
0.385014
0.385014

-3.22%

فروش ETC
قیمت ورود
29.33
حد سود
22.0125
حد ضرر
30.8175
28.4

3.17%

خرید ETH
قیمت ورود
1345.29
حد سود
1468.92
حد ضرر
1280.22
1280.22

-4.84%

خرید CHZ
قیمت ورود
0.2518
حد سود
0.26397
حد ضرر
0.243858
0.243858

-3.15%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.00099003
حد سود
0.98822
حد ضرر
1.00433
1.00433

-0.33%