سیگنال ها

خرید NZDCAD
قیمت ورود
0.8055
حد سود
0.8807
حد ضرر
0.7879

0.23%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.06005859
حد سود
1960
حد ضرر
1908

0.14%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.0300293
حد سود
1951
حد ضرر
1908

0.14%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.06005859
حد سود
1952
حد ضرر
1908

0.14%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.14001465
حد سود
1953
حد ضرر
1908

0.14%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.22998047
حد سود
1953
حد ضرر
1908

0.13%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.2199707
حد سود
1960
حد ضرر
1908

0.13%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.31005859
حد سود
1957
حد ضرر
1908

0.13%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.39001465
حد سود
1952
حد ضرر
1908

0.13%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.38000488
حد سود
1953
حد ضرر
1908

0.13%

خرید XAU
قیمت ورود
1940.41003418
حد سود
1950
حد ضرر
1908

0.12%