سیگنال ها

خرید GTC
قیمت ورود
1.733
حد سود
2.5995
حد ضرر
1.65502
1.735

0.12%

خرید LUNA
قیمت ورود
2.3011
حد سود
2.53011
حد ضرر
2.16209
2.16209

-6.04%

خرید LUNA
قیمت ورود
2.3001
حد سود
2.43811
حد ضرر
2.2541
2.2541

-2%

خرید LUNA
قیمت ورود
2.3006
حد سود
2.64581
حد ضرر
2.11664
2.11664

-8%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.26
حد سود
20.9934
حد ضرر
18.8748
18.8748

-2%

خرید ATOM
قیمت ورود
14.313
حد سود
15.611
حد ضرر
13.8923
13.8923

-2.94%