سیگنال ها

خرید DYDX
قیمت ورود
2.306
حد سود
2.35212
حد ضرر
2.29447
2.35212

2%

خرید DYDX
قیمت ورود
2.306
حد سود
2.35212
حد ضرر
2.29447
2.35212

2%

فروش ETH
قیمت ورود
1242
حد سود
1220
حد ضرر
1265
1265

-1.85%

خرید BNB
قیمت ورود
277.4
حد سود
295.538
حد ضرر
271.95
271.95

-1.96%

خرید LAZIO
قیمت ورود
6.7413
حد سود
7.856
حد ضرر
6.0874
7.856

16.54%

فروش ETH
قیمت ورود
33000
حد سود
1268.4
حد ضرر
33600
1268.4

96.16%

فروش ETH
قیمت ورود
33000
حد سود
1267
حد ضرر
33600
1267

96.16%

فروش ETH
قیمت ورود
33000
حد سود
1267
حد ضرر
33600
1267

96.16%

فروش ETH
قیمت ورود
33000
حد سود
1266.2
حد ضرر
33600
1266.2

96.16%

فروش ETH
قیمت ورود
33000
حد سود
1266.6
حد ضرر
33600
1266.6

96.16%

فروش ETH
قیمت ورود
33000
حد سود
1266.5
حد ضرر
33600
1266.5

96.16%

فروش ETH
قیمت ورود
33000
حد سود
1266.7
حد ضرر
33600
1266.7

96.16%

فروش ETH
قیمت ورود
33000
حد سود
1265.4
حد ضرر
33600
1265.4

96.17%

فروش ETH
قیمت ورود
33000
حد سود
1262.2
حد ضرر
33600
1262.2

96.18%

فروش ETH
قیمت ورود
32000
حد سود
1262.1
حد ضرر
32600
1262.1

96.06%