سیگنال ها

خرید DYDX
قیمت ورود
2.066
حد سود
2.211
حد ضرر
2.018
2.018

-2.32%

فروش AUDCAD
قیمت ورود
0.89488
حد سود
0.888
حد ضرر
0.898
0.88832003

0.73%

خرید DYDX
قیمت ورود
2.125
حد سود
2.433
حد ضرر
2.052
2.052

-3.44%

خرید AVAX
قیمت ورود
13.08
حد سود
13.66
حد ضرر
12.54
12.54

-4.13%

خرید EGLD
قیمت ورود
43.62
حد سود
45.41
حد ضرر
42.93
42.93

-1.58%

فروش AAP
قیمت ورود
170
حد سود
153
حد ضرر
171.7
153

10%

فروش YFII
قیمت ورود
2900
حد سود
2552
حد ضرر
2929
2552

12%

فروش AAVE
قیمت ورود
70
حد سود
61.6
حد ضرر
70.7
61.6

12%

فروش AMZ
قیمت ورود
101
حد سود
94.94
حد ضرر
102.01
94.94

6%

فروش BRN
قیمت ورود
100
حد سود
91
حد ضرر
101
91

9%

فروش DOT
قیمت ورود
8
حد سود
6
حد ضرر
8.08
6

25%

فروش ALICE
قیمت ورود
3
حد سود
1.5
حد ضرر
3.03
1.5

50%

فروش AUDCHF
قیمت ورود
1
حد سود
0.7
حد ضرر
1.01
0.7

30%

فروش API3
قیمت ورود
2
حد سود
1.6
حد ضرر
2.02
1.6

20%

فروش ADA
قیمت ورود
0.55
حد سود
0.33
حد ضرر
0.5555
0.33

40%