سیگنال ها

خرید GTC
قیمت ورود
1.733
حد سود
2.5995
حد ضرر
1.65502
1.73

-0.17%

خرید LUNA
قیمت ورود
2.3011
حد سود
2.53011
حد ضرر
2.16209
2.16209

-6.04%

خرید LUNA
قیمت ورود
2.3001
حد سود
2.43811
حد ضرر
2.2541
2.2541

-2%

خرید LUNA
قیمت ورود
2.3006
حد سود
2.64581
حد ضرر
2.11664
2.11664

-8%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.26
حد سود
20.9934
حد ضرر
18.8748
18.8748

-2%

خرید ATOM
قیمت ورود
14.313
حد سود
15.611
حد ضرر
13.8923
13.8923

-2.94%

فروش APE
قیمت ورود
5.577
حد سود
5.162
حد ضرر
5.774
5.774

-3.53%

خرید APE
قیمت ورود
5.596
حد سود
5.774
حد ضرر
5.162
5.774

3.18%

فروش BNB
قیمت ورود
274
حد سود
258
حد ضرر
280
272.1

0.69%

فروش BNB
قیمت ورود
274.2
حد سود
258
حد ضرر
280
272.1

0.77%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.509
حد سود
22.3698
حد ضرر
19.415
19.415

-0.48%

فروش BNB
قیمت ورود
274.1
حد سود
258
حد ضرر
280
272.1

0.73%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.402
حد سود
21.504
حد ضرر
19.3536
19.3536

-0.25%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.392
حد سود
21.329
حد ضرر
19.3706
19.3706

-0.11%

خرید LAZIO
قیمت ورود
7.7504
حد سود
8.60294
حد ضرر
7.74265
7.74265

-0.1%