سیگنال ها

فروش INT
قیمت ورود
31.38999939
حد سود
30.4279
حد ضرر
31.8274

-1.39%

خرید NFX
قیمت ورود
391.69000244
حد سود
395.819
حد ضرر
390

1.05%

فروش TSL
قیمت ورود
198.96000671
حد سود
194
حد ضرر
204.003

-2.53%

فروش MSF
قیمت ورود
334.70999146
حد سود
324.669
حد ضرر
336.384

2.95%

فروش AAP
قیمت ورود
178.86000061
حد سود
177.042
حد ضرر
179.635

1.02%

خرید TSL
قیمت ورود
191.97000122
حد سود
211.046
حد ضرر
189.941

8.08%

خرید MSF
قیمت ورود
313.77999878
حد سود
316.918
حد ضرر
313.466

1%

فروش NFX
قیمت ورود
364.75
حد سود
359.279
حد ضرر
365.115

1.5%

خرید GOO
قیمت ورود
121.05000305
حد سود
121.55
حد ضرر
120.71

0.41%

فروش TSL
قیمت ورود
183.82000732
حد سود
179.997
حد ضرر
184.56

-0.4%

فروش NFX
قیمت ورود
363.10998535
حد سود
349.675
حد ضرر
366.741

-1%

خرید DIS
قیمت ورود
92.12999725
حد سود
94.8218
حد ضرر
91.7838

-0.38%

خرید TSL
قیمت ورود
174.00999451
حد سود
177.49
حد ضرر
173.836

-0.1%

خرید TSL
قیمت ورود
166.57000732
حد سود
173.087
حد ضرر
164.433

3.19%

فروش NKE
قیمت ورود
119.83000183
حد سود
117.433
حد ضرر
122.227

2%