سیگنال ها

فروش NAS
قیمت ورود
11802.2998
حد سود
11650
حد ضرر
12866.6

1.29%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20896.73
حد سود
21700
حد ضرر
19200

3.84%

فروش AGLDUSDT
قیمت ورود
0.472
حد سود
0.4266
حد ضرر
0.4977

9.62%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06512
حد سود
0.070362
حد ضرر
0.058635

8.05%

فروش ADAUSDT
قیمت ورود
0.4913
حد سود
0.4885
حد ضرر
0.4939

-0.53%

خرید ETHUSDT
قیمت ورود
1149.61
حد سود
1155.02
حد ضرر
1130.02

0.47%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20896.73
حد سود
21350
حد ضرر
19750

2.17%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20896.73
حد سود
22400
حد ضرر
20000

-4.29%

فروش NBTUSDT
قیمت ورود
0.01231
حد سود
0.0115
حد ضرر
0.0135

6.58%

فروش GBPAUD
قیمت ورود
1.77636
حد سود
1.70002
حد ضرر
1.7788

-0.14%

فروش MATICUSDT
قیمت ورود
0.595
حد سود
0.572985
حد ضرر
0.607019

3.7%

خرید NEOUSDT
قیمت ورود
9.45
حد سود
9.7335
حد ضرر
8.5995

3%

فروش AUDUSD
قیمت ورود
0.69051
حد سود
0.621522
حد ضرر
0.704392

-0.47%

فروش DYDXUSDT
قیمت ورود
1.487
حد سود
1.457
حد ضرر
1.63555

2.02%

فروش NEARUSDT
قیمت ورود
3.665
حد سود
3.548
حد ضرر
3.73963

-2.04%