سیگنال ها

فروش COMPUSDT
قیمت ورود
42.2
حد سود
41.6514
حد ضرر
44.31

-5%

خرید BNBUSDT
قیمت ورود
232.3
حد سود
234.7
حد ضرر
230.84

-0.63%

خرید THETAUSDT
قیمت ورود
1.401
حد سود
1.42398
حد ضرر
1.317

1.64%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20914.83
حد سود
21352
حد ضرر
19886.6

2.09%

خرید ETHUSDT
قیمت ورود
1149.42
حد سود
1174.56
حد ضرر
1093.95

2.19%

خرید BCHUSDT
قیمت ورود
119.1
حد سود
124.5
حد ضرر
116

-2.6%

فروش STORJUSDT
قیمت ورود
0.9182
حد سود
0.88558
حد ضرر
1.00947

3.55%

خرید LITUSDT
قیمت ورود
1.199
حد سود
1.6758
حد ضرر
1.08927

-9.15%

فروش LINKUSDT
قیمت ورود
7.08
حد سود
6.9
حد ضرر
7.3

-3.11%

فروش XAU
قیمت ورود
1825.69995
حد سود
1800
حد ضرر
1836

-0.56%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06514
حد سود
0.06561
حد ضرر
0.0647

0.72%

فروش DOW
قیمت ورود
30829.55078
حد سود
30650
حد ضرر
33600.9

0.58%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20933.3
حد سود
20698.7
حد ضرر
21744.1

-3.87%

خرید EURUSD
قیمت ورود
1.05263
حد سود
1.05475
حد ضرر
1.05138

0.2%

خرید WAVESUSDT
قیمت ورود
6.38
حد سود
6.8904
حد ضرر
5.742

-10%