سیگنال ها

خرید WAVESUSDT
قیمت ورود
6.38
حد سود
6.8904
حد ضرر
5.742

-10%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20937.74
حد سود
21327.6
حد ضرر
19863.9

1.86%

خرید WAVESUSDT
قیمت ورود
6.38
حد سود
6.5
حد ضرر
6.23

-2.35%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
15.95
حد سود
15.4
حد ضرر
16.65

-4.39%

خرید ATOMUSDT
قیمت ورود
8.28
حد سود
8.326
حد ضرر
8.201

0.56%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20907.77
حد سود
21054.1
حد ضرر
20824.1

0.7%

فروش XAU
قیمت ورود
1825.91003
حد سود
1820
حد ضرر
1835

0.32%

فروش DOW
قیمت ورود
30824
حد سود
30650
حد ضرر
33597.6

0.56%

فروش EURAUD
قیمت ورود
1.52403
حد سود
1
حد ضرر
1.54149

3.3%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.05251
حد سود
1.050053
حد ضرر
1.05353

-0.1%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20909.41
حد سود
20497.3
حد ضرر
21752.3

-4.03%

خرید WAVESUSDT
قیمت ورود
6.37
حد سود
6.5
حد ضرر
6.27

-1.57%

خرید ZILUSDT
قیمت ورود
0.04652
حد سود
0.0479156
حد ضرر
0.0455896

-2%

فروش APEUSDT
قیمت ورود
4.4265
حد سود
4.24512
حد ضرر
4.6431

-4.89%

فروش MATICUSDT
قیمت ورود
0.594
حد سود
0.56928
حد ضرر
0.6523

4.16%