سیگنال ها

خرید ADAUSDT
قیمت ورود
0.4933
حد سود
0.495364
حد ضرر
0.490436

0.42%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1149.11
حد سود
1135
حد ضرر
1164.69

-1.36%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
16.98
حد سود
16.05
حد ضرر
17.62

-3.77%

خرید RENUSDT
قیمت ورود
0.1197
حد سود
0.13167
حد ضرر
0.10773

10%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
16.98
حد سود
16.5996
حد ضرر
17.7008

2.24%

خرید WTI
قیمت ورود
107.243
حد سود
108.262
حد ضرر
102.447

0.95%

خرید XTZUSDT
قیمت ورود
1.476
حد سود
1.52
حد ضرر
1.37

2.98%

فروش ARPAUSDT
قیمت ورود
0.04371
حد سود
0.04244
حد ضرر
0.04397

-0.59%

فروش LTCUSDT
قیمت ورود
55.27
حد سود
53.3259
حد ضرر
56.9178

-2.98%

فروش AXSUSDT
قیمت ورود
16.98
حد سود
16.6698
حد ضرر
17.8605

1.83%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.586
حد سود
0.61635
حد ضرر
0.53417

5.18%

خرید ZILUSDT
قیمت ورود
0.04553
حد سود
0.061
حد ضرر
0.0429

-5.78%

فروش ATOMUSDT
قیمت ورود
8.23
حد سود
7.4
حد ضرر
8.99

10.09%

فروش GBPJPY
قیمت ورود
166.089
حد سود
165.409
حد ضرر
166.385

0.41%

خرید AVAXUSDT
قیمت ورود
19.17
حد سود
19.3617
حد ضرر
17.6364

1%