سیگنال ها

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.05261
حد سود
1.05116
حد ضرر
1.0538

-0.11%

خرید AVAXUSDT
قیمت ورود
19.32
حد سود
20
حد ضرر
18.0001

3.52%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.2759
حد سود
0.3
حد ضرر
0.2753

-0.22%

خرید XAU
قیمت ورود
1825.95996
حد سود
1840
حد ضرر
1661.54

0.77%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20920
حد سود
26122.1
حد ضرر
19000

-9.18%

خرید AUDIOUSDT
قیمت ورود
0.387
حد سود
0.4
حد ضرر
0.372

-3.88%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20920
حد سود
18950
حد ضرر
21700

-3.73%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20920
حد سود
20000
حد ضرر
21200

-1.34%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20920
حد سود
21150
حد ضرر
20690

1.1%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
20920
حد سود
21139.1
حد ضرر
20380.6

1.05%

خرید TRXUSDT
قیمت ورود
0.0642
حد سود
0.065433
حد ضرر
0.0583765

1.92%

خرید UNIUSDT
قیمت ورود
5.48
حد سود
5.58
حد ضرر
5.33

1.82%

خرید 1INCHUPUSDT
قیمت ورود
0.065703
حد سود
0.07
حد ضرر
0.063

0%

خرید ETHUSDT
قیمت ورود
1152.75
حد سود
1183.96
حد ضرر
1080.51

2.71%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20917.62
حد سود
20308
حد ضرر
21151.7

-1.12%