سیگنال ها

خرید ADAUSDT
قیمت ورود
0.4916
حد سود
0.504
حد ضرر
0.4849

2.52%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.2756
حد سود
0.30001
حد ضرر
0.265

8.86%

فروش FTMUSDT
قیمت ورود
0.2757
حد سود
0.272
حد ضرر
0.285

1.34%

خرید BNBUSDT
قیمت ورود
232.1
حد سود
248
حد ضرر
219

-5.64%

خرید TRXUPUSDT
قیمت ورود
0.05204
حد سود
0.0541216
حد ضرر
0.0509992

4%

خرید ARPAUSDT
قیمت ورود
0.04294
حد سود
0.0459458
حد ضرر
0.0399342

-7%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20910.44
حد سود
20550
حد ضرر
21300

-1.86%

فروش SOLUSDT
قیمت ورود
38.45
حد سود
35
حد ضرر
39.58

-2.94%

فروش STORJUSDT
قیمت ورود
0.9194
حد سود
0.82566
حد ضرر
1.00914

10.2%

فروش MATICUSDT
قیمت ورود
0.594
حد سود
0.57618
حد ضرر
0.61182

3%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1152.21
حد سود
1045.27
حد ضرر
1165.27

-1.13%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
20910.44
حد سود
20280.2
حد ضرر
22998.2

3.01%

فروش DOW
قیمت ورود
30838.5
حد سود
30680
حد ضرر
30960

-0.39%

فروش ETHUSDT
قیمت ورود
1152.21
حد سود
1085.85
حد ضرر
1170.78

-1.61%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06519
حد سود
0.0671457
حد ضرر
0.0603008

3%