سیگنال ها

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.8346
حد سود
0.90126
حد ضرر
0.809465

7.99%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.36
حد سود
0.39528
حد ضرر
0.3456

9.8%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3603
حد سود
0.39586
حد ضرر
0.345792

9.87%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3602
حد سود
0.39575
حد ضرر
0.345696

9.87%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.09421
حد سود
0.103443
حد ضرر
0.0904416

-4%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.09421
حد سود
0.103487
حد ضرر
0.0914225

-2.96%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.09428
حد سود
0.103574
حد ضرر
0.0896135

-4.95%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3965
حد سود
0.411567
حد ضرر
0.38857

3.8%

خرید MATICUSDT
قیمت ورود
0.9039
حد سود
0.921978
حد ضرر
0.894861

-1%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.10088
حد سود
0.102877
حد ضرر
0.0998514

-1.02%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3961
حد سود
0.411152
حد ضرر
0.388178

3.8%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.3962
حد سود
0.412048
حد ضرر
0.388276

4%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.969
حد سود
3.05807
حد ضرر
2.90962

3%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.969
حد سود
3.05704
حد ضرر
2.90864

2.97%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
2.968
حد سود
3.11745
حد ضرر
2.87993

-2.97%