سیگنال ها

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.26
حد سود
3.20913
حد ضرر
3.5838

1.56%

فروش EURUSD
قیمت ورود
1.09672999
حد سود
1.09367
حد ضرر
1.09784

-0.1%

خرید DOW
قیمت ورود
35323.6484375
حد سود
35493.2
حد ضرر
35263.6

0.48%

فروش WTI
قیمت ورود
75.81900024
حد سود
75.5157
حد ضرر
83.4009

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
75.59899902
حد سود
74.9942
حد ضرر
83.1589

0.8%

فروش WTI
قیمت ورود
75.33899689
حد سود
74.877
حد ضرر
82.8619

0.61%

فروش WTI
قیمت ورود
75.06600189
حد سود
74.7657
حد ضرر
82.5726

0.4%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
3.146
حد سود
3.4606
حد ضرر
3.14285

-0.1%

خرید AMZ
قیمت ورود
146.71000671
حد سود
148.471
حد ضرر
146.563

1.2%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
37090.33
حد سود
38230
حد ضرر
36719.4

3.07%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.42
حد سود
3.3516
حد ضرر
3.762

2%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.397
حد سود
3.34604
حد ضرر
3.7367

1.5%

فروش RNDRUSDT
قیمت ورود
3.392
حد سود
3.34112
حد ضرر
3.7312

1.5%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
3.417
حد سود
3.48534
حد ضرر
3.0753

2%

فروش WTI
قیمت ورود
76.28500366
حد سود
75.8273
حد ضرر
83.9135

0.6%