سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
71.58499908
حد سود
71.2271
حد ضرر
78.7435

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
71.16999817
حد سود
70.4633
حد ضرر
71.4597

-0.41%

فروش WTI
قیمت ورود
71.16999817
حد سود
70.4583
حد ضرر
71.4547

-0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
71.18499756
حد سود
70.4731
حد ضرر
71.4697

-0.4%

خرید XAU
قیمت ورود
1981.27001953
حد سود
1991.05
حد ضرر
1979.16

0.49%

فروش WTI
قیمت ورود
69.43800354
حد سود
69.0214
حد ضرر
76.3818

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
69.45800018
حد سود
69.0413
حد ضرر
76.4038

0.6%

فروش WTI
قیمت ورود
69.28299713
حد سود
68.9316
حد ضرر
76.2058

-2.74%

فروش WTI
قیمت ورود
69.23300171
حد سود
68.8868
حد ضرر
76.1563

-2.81%

خرید WTI
قیمت ورود
69.20800018
حد سود
69.554
حد ضرر
62.2872

0.5%

خرید WTI
قیمت ورود
69.18800354
حد سود
69.544
حد ضرر
62.2782

0.51%

خرید WTI
قیمت ورود
69.15799713
حد سود
69.5038
حد ضرر
62.2422

0.5%

خرید WTI
قیمت ورود
69.14800262
حد سود
69.4937
حد ضرر
62.2332

0.5%

خرید WTI
قیمت ورود
69.15799713
حد سود
69.5038
حد ضرر
62.2422

0.5%

خرید WTI
قیمت ورود
69.14800262
حد سود
69.4937
حد ضرر
62.2332

0.5%