سیگنال ها

خرید APE
قیمت ورود
5.494
حد سود
6.50012
حد ضرر
5.38608
5.38608

-1.96%

خرید EURUSD
قیمت ورود
0.96956003
حد سود
1.02765
حد ضرر
0.964633
0.964633

-0.51%

خرید BTC
قیمت ورود
18744.03
حد سود
18880
حد ضرر
18629
18629

-0.61%

فروش SFP
قیمت ورود
0.3453
حد سود
0.3328
حد ضرر
0.3531
0.3531

-2.26%

خرید BTC
قیمت ورود
18712.53
حد سود
18840
حد ضرر
18650
18650

-0.33%

فروش SANTOS
قیمت ورود
17.647
حد سود
14.1368
حد ضرر
18.0244
18.0244

-2.14%

فروش BTC
قیمت ورود
18706.72
حد سود
18200
حد ضرر
18760
18760

-0.28%

خرید ADA
قیمت ورود
0.4588
حد سود
0.546
حد ضرر
0.43
0.4489

-2.16%

خرید ACM
قیمت ورود
4.408
حد سود
4.8488
حد ضرر
4.40359
4.40359

-0.1%

خرید ACM
قیمت ورود
4.496
حد سود
4.9082
حد ضرر
4.45754
4.45754

-0.86%

خرید ACM
قیمت ورود
4.49
حد سود
4.8492
حد ضرر
4.48551
4.48551

-0.1%

فروش DOGE
قیمت ورود
0.06051
حد سود
0.05977
حد ضرر
0.06115
0.06115

-1.06%

فروش OP
قیمت ورود
0.926
حد سود
0.847
حد ضرر
0.947
0.947

-2.27%

خرید API3
قیمت ورود
1.535
حد سود
1.5657
حد ضرر
1.53039
1.5657

2%

فروش LOKA
قیمت ورود
0.5258
حد سود
0.510026
حد ضرر
0.53579
0.53579

-1.9%