سیگنال ها

خرید YFIUSDT
قیمت ورود
5993
حد سود
6421
حد ضرر
5802

-1.03%

فروش NAS
قیمت ورود
14552.79980469
حد سود
14456.6
حد ضرر
14678.7

0.66%

خرید USDCHF
قیمت ورود
0.90573001
حد سود
0.91113
حد ضرر
0.90118

0.42%

خرید USDCAD
قیمت ورود
1.34287
حد سود
1.35697
حد ضرر
1.33307

-0.73%

خرید CHZUSDT
قیمت ورود
0.0933
حد سود
0.10263
حد ضرر
0.090501

-3%

خرید ALICEUSDT
قیمت ورود
1.133
حد سود
1.2463
حد ضرر
1.09901

-3%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.884
حد سود
3.1724
حد ضرر
2.79748

10%

خرید APEUSDT
قیمت ورود
2.884
حد سود
3.1724
حد ضرر
2.79748

10%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
1.946
حد سود
2.1395
حد ضرر
1.88665

9.94%

خرید YFIIUSDT
قیمت ورود
743.9
حد سود
817
حد ضرر
674

-3.93%

خرید DYDXUSDT
قیمت ورود
1.945
حد سود
2.1384
حد ضرر
1.88568

9.94%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06674
حد سود
0.073414
حد ضرر
0.0647378

0.06%

خرید YFIIUSDT
قیمت ورود
742.7
حد سود
815.4
حد ضرر
671

-3.77%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.06672
حد سود
0.073381
حد ضرر
0.0647087

0.09%

خرید FTMUSDT
قیمت ورود
0.2899
حد سود
0.31878
حد ضرر
0.278208

-0.45%