سیگنال ها

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08158
حد سود
0.0863222
حد ضرر
0.0795502

5.81%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08159
حد سود
0.0864748
حد ضرر
0.0795405

5.99%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08158
حد سود
0.0864854
حد ضرر
0.0795502

6.01%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08158
حد سود
0.086443
حد ضرر
0.0795112

5.96%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08153
حد سود
0.0864218
حد ضرر
0.0794917

6%

خرید DOGEUSDT
قیمت ورود
0.08155
حد سود
0.0859969
حد ضرر
0.0799288

5.45%

فروش WTI
قیمت ورود
77.81300354
حد سود
77.4239
حد ضرر
85.5943

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
77.79799652
حد سود
77.409
حد ضرر
85.5778

0.5%

فروش WTI
قیمت ورود
77.7559967
حد سود
77.3573
حد ضرر
85.5206

0.51%

فروش WTI
قیمت ورود
77.6760025
حد سود
77.3653
حد ضرر
85.4436

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.60600281
حد سود
77.2956
حد ضرر
85.3666

0.4%

فروش LUNAUSDT
قیمت ورود
0.7647
حد سود
0.689265
حد ضرر
0.840735

-9.94%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
37776.73
حد سود
35915.2
حد ضرر
41208

-9.08%

فروش WTI
قیمت ورود
77.60600281
حد سود
77.2956
حد ضرر
85.3666

0.4%

فروش WTI
قیمت ورود
77.57099915
حد سود
77.2607
حد ضرر
85.3281

0.4%