سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
75.72699738
حد سود
75.6473
حد ضرر
83.2953

0.11%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72100067
حد سود
75.6453
حد ضرر
83.2931

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72100067
حد سود
75.6453
حد ضرر
83.2931

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72100067
حد سود
75.6453
حد ضرر
83.2931

0.1%

فروش WTI
قیمت ورود
75.72100067
حد سود
75.6453
حد ضرر
83.2931

0.1%

خرید GBPUSD
قیمت ورود
1.27268004
حد سود
1.31344
حد ضرر
1.2678

0.03%

فروش WTI
قیمت ورود
74.31800079
حد سود
74.0207
حد ضرر
75.4328

0.4%

فروش JOEUSDT
قیمت ورود
0.7565
حد سود
0.4539
حد ضرر
0.7757

-2.54%

خرید BRN
قیمت ورود
80.14800262
حد سود
80.5487
حد ضرر
72.1332

0.5%

خرید BRN
قیمت ورود
80.14800262
حد سود
80.5538
حد ضرر
72.1377

0.51%

خرید BRN
قیمت ورود
80.34799957
حد سود
80.7497
حد ضرر
72.3132

0.5%

خرید BRN
قیمت ورود
80.33799744
حد سود
80.7397
حد ضرر
72.3042

0.5%

خرید BRN
قیمت ورود
80.34799957
حد سود
80.7497
حد ضرر
72.3132

0.5%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
4.372
حد سود
4.8092
حد ضرر
4.36763

-0.1%

خرید RNDRUSDT
قیمت ورود
4.369
حد سود
4.8059
حد ضرر
4.36463

-0.1%