سیگنال ها

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.275
حد سود
21.1178
حد ضرر
19.1788
19.1788

-0.5%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.1
حد سود
19.9689
حد ضرر
18.999
19.9689

4.55%

خرید SANTOS
قیمت ورود
18.984
حد سود
20.8428
حد ضرر
18.9291
18.9291

-0.29%

خرید LAZIO
قیمت ورود
7.2021
حد سود
7.91967
حد ضرر
7.1925
7.1925

-0.13%

خرید SANTOS
قیمت ورود
18.758
حد سود
22.4964
حد ضرر
18.7283
18.7283

-0.16%

خرید SANTOS
قیمت ورود
18.743
حد سود
19.6801
حد ضرر
18.7243
18.7243

-0.1%

فروش SANTOS
قیمت ورود
18.623
حد سود
17.6957
حد ضرر
18.6456
18.6456

-0.12%

فروش BTC
قیمت ورود
19348.56
حد سود
18500
حد ضرر
19760
18845.46

2.6%

فروش SANTOS
قیمت ورود
18.81
حد سود
18.0989
حد ضرر
18.8719
18.8719

-0.33%

فروش SANTOS
قیمت ورود
18.874
حد سود
18.0567
حد ضرر
19.026
19.026

-0.81%

خرید SANTOS
قیمت ورود
19.028
حد سود
19.8923
حد ضرر
18.9261
18.9261

-0.54%

خرید SANTOS
قیمت ورود
18.92
حد سود
19.4876
حد ضرر
18.9011
18.9011

-0.1%

فروش SANTOS
قیمت ورود
18.736
حد سود
16.8822
حد ضرر
18.7768
18.7768

-0.22%

خرید SANTOS
قیمت ورود
18.799
حد سود
19.3073
حد ضرر
18.7263
18.7263

-0.39%

خرید SANTOS
قیمت ورود
18.729
حد سود
20.5018
حد ضرر
18.6194
18.6194

-0.59%