سیگنال ها

فروش WTI
قیمت ورود
92.44799805
حد سود
91.4938
حد ضرر
92.8801

1.03%

فروش TRXUSDT
قیمت ورود
0.08485
حد سود
0.0811
حد ضرر
0.08584

1.64%

فروش WTI
قیمت ورود
91.65699768
حد سود
87.9715
حد ضرر
93.4697

0.93%

فروش WTI
قیمت ورود
91.63200378
حد سود
88.8782
حد ضرر
92.5433

-0.99%

فروش WTI
قیمت ورود
91.61699677
حد سود
88.8394
حد ضرر
92.5029

-0.97%

فروش WTI
قیمت ورود
91.58699799
حد سود
87.9235
حد ضرر
92.686

-1.2%

فروش WTI
قیمت ورود
91.5719986
حد سود
88.8103
حد ضرر
92.4726

-0.98%

فروش WTI
قیمت ورود
91.54699707
حد سود
90.6711
حد ضرر
95.2505

0.96%

فروش WTI
قیمت ورود
91.13400269
حد سود
89.3064
حد ضرر
92.0403

-0.99%

فروش WTI
قیمت ورود
91.12400055
حد سود
85.6838
حد ضرر
92.0645

-1.03%

فروش WTI
قیمت ورود
91.14299774
حد سود
86.5944
حد ضرر
92.975

0.37%

فروش WTI
قیمت ورود
91.15200043
حد سود
84.7574
حد ضرر
93.8711

0.38%

فروش BTCUSDT
قیمت ورود
26519
حد سود
26151
حد ضرر
26860

-1.29%

خرید BTCUSDT
قیمت ورود
25207
حد سود
27700
حد ضرر
24520

5.63%

خرید ETCUSDT
قیمت ورود
15.35
حد سود
15.5035
حد ضرر
15.1965

1%